طرز استفاده از دستگاه نوار خوان بيوکن

اين دستگاه با دکمه اينتر روشن مي شود ابتدا پيغام آيا زباله دان دستگاه خالي است يا نه پديدار مي شود مي توان زباله دان را با يک فشار کوچک به داخل ورهاکردن باز کرد و خالي کرد و دوباره جازد يا اينکه دکمه ok را فشار داده و از آن رد شويد سپس پيغام Memori cleer ظاهر ميشود در صورت ok کردن دستگاه اطلاعات قبلي خود را پاک ميکند وتستهارا با شماره 1 شروع مي کند اما در صورت انتخاب گزينه No دستگاه شماره هارا به شماره هاي روز قبل اضافه ميکند پس از آن دستگاه وارد منوي اصلي ميشود ميتوان با انتخاب گزينه Work list و سپس گزينه Add/Edit براي تستهائي که ميخواهيم به دستگاه بدهيم به ترتيب Id به دستگاه بدهيم با وارد کردن عدد و سپس فشار Enter پس از هرعدد و پس از پايان کار به منوي اصلي برگرديد بادکمه Queit و سپس . گزينه گزينه Start را انتخاب کرده و کار را شروع کنيم که دستگاه نوار نقاله خود را خارج کند و مي توان نوارها را به داخل نمونه فرو برد و سريع خارج کرده و پس از خشک کردن پشت آن بايک گاز آن را روي نوار دستگاه گذاشت بايد شماره هارا کاملا مراقب بود تا نوارها جابه جا و اشتباه وارد نشوندچون دستگاه همه جوابها را به صورت متوالي چاپ ميکند و درصورت جابه جا دادن نمونه ها جواب ها همه جابه جا ميشوند نوارها بايد کاملا عمود بر نقاله گذاشته شوندبه گونه اي که سر آن به يک تيغه آهن کنارنوارنقاله بچسبد اگر نوار کج گذاشته شود يا انتهاي آن مماس تيغه آهني گذاشته نشود دستگاهEror ميدهد و جاي آن تست را خالي گذاشته و تست بعدي راچاپ مي کند که بايد در پايان کار به ترتيب آنها را دوباره به دستگاه داد پس از هر 1500 تست کاليبر دستگاه پايان مي يابد و دستگاه از کار مي افتد در اين مواقع در هنگام فشار دکمه Start پيغام Calibrexpired ظاهر ميشود که بايد کد کاليبر جديد يا کارت کاليبر را به دستگاه داد که آنها را بايد از شرکت فرما طب در تهران دريافت کرد براي اين کار بايد ابتدا گزينه Menu در منوي اصلي را انتخاب کرد سپس گزينه Service و بعد گزينه Calibr را انتخاب کرد که دستگاه نوارنقاله خود راخارج مي سازد و بايد کارت کاليبر را مانند يک نوار ادراري به دستگاه داد که دستگاه آن را مي خواند و دوباره پس ميدهد اما براي وارد کردن دستي کد بايد پس از انتخاب گزينه کاليبر و خارج شدن نوار دستگاه گزينه Manoual را انتخاب کرد که وار دستگاه به داخل بر ميگردد و بايد کد را دستي وارد کرد . بهتر است هفته اي يک بار نوارهاو غلتکهاي دستگاه با يک گاز و آب به خوبي شسته شده و بگذاريم خشک شود براي اين کار گزينه Menu سپس Service و بعد Clean را انتخاب کرده و دستگاه نوار نقاله خود را کاملا بيرون ميدهد . نوارهاو غلتکهارا کاملا آرام و نرم از دستگاه خارج ميکنيم و پس از شستشو و خشک شدن دوباره آرام جازده و دکمه On را فشار ميدهيم تا دوباره بر گردد .

از هرصفحه ميتوان با فشار دکمه Queit به صفحه قبلي برگشت و براي خارج کردن بخشي يا تمام اطلاعات تست هاي حافظه هم مي توان ابتدا گزينه Menu سپس Memori و سپس ترانسفر و بعد Print را انتخاب کرد ابتدا شماره اولين تست را به دستگاه داده و Enter را فشار ميدهيم و سپس شماره آخرين تست را وارد کرده و Enter ميزنيم سپس گزينه Print را انتخاب ميکنيم و دستگاه تستهايي را که انتخاب کرده ايم را Print ميکند اين کار در زماني که در وسط کار کاغذ دستگاه تمام شود اغلب لازم مي شود براي عوض کردن کاغذ دستگاه هم فقط کافي است سر کاغذ را وارد شکاف Printer کنيم خود دستگاه آن را به داخل ميکشد براي خاموش کردن دستگاه هم ابتدا از منوي اصلي دکمه Queit را ميزنيم پيغام Turn off ظاهر ميشود باانتخاب گزينه ok دستگاه خاموش ميشود.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *