طرز کاربا دستگاههای بکمن CX5وCX5 pro

  • عنوان : طرز کاربا دستگاههای بکمن CX5وCX5 pro
  • اقدامات وابسته :

۱-۲- دانستن خطاهای احتمالی و روش کار با دستگاه و سرویس مربوطه به اپراتور وتمیز نگه داشتن دستگاه

۳-۲- گذراندن آموزش لازم برا ی رفع مواردی که به اپراتور مربوط میشود.

۳- هدف:

انجام آزمایشــــات مربوط به دستگاه و آنالیز تستهایی که با این دستگــــاهها انجام میشود از قبیل :قند ، اوره ، کراتی نین، اسید اوریک، کلسترول و تری گلیسیرید ،SGOT،SGPT،LDH،CK آلکالن فسفاتاز ، بیلی روبین دایرکت و توتال ، کلسیم و فسفر، منیزیم ، CKMB،HDL،LDL،CRPکمی، توتال پروتئین و سرم آلبومین

(APO AوAPO B) طرح

۴-موارد کاربرد:

۱-۴-ازنظر تشخیص طبی جهت درمان بیماران کار برد دارد.

  • صلاحیت وشایستگی :صلاحیت پرسنل بخش بیوشیمی باید از نظر علمی و عملی تجربه لازم را داشته باشند.

۶- نمونه:

۱-۶- نمونه بیمار باید بصورت لخته باشد که از سرم آن جهت آزمایشات ذکر شده استفاده میشود.

۲-۶- مایعات بدن بعد از سانتریفوژ

۳-۶- ادرار ۲۴ ساعته با رقت ۱ به ۲۰

۷- تجهیزات ( مواد لازم و آماده سازی مورد نیاز قبل از انجام تست):

۱-۷- آماده سازی و تعویض محلوهایی که مصرف شده اند .

۲-۷- کالیبر تستهایی که به کالیبر احتیاج دارند

۳-۷- دادن کنترل به دستگاه

۴-۷- دادن پرایم به دستگاه از روی برنامه آن

۵-۷- کنترل محلول Wash

۶-۷- کنترل محلول prob rinse

۷-۷- سالم بودن پرینتر و ریبون آن برای جوابها

۸- نکات ایمنی : استفاده از دستکش درهنگام کار

۹- مستندات:

۱-۹- نگهداری پرینت دستگاه به مدت یک هفته

۲-۹- نگهداری جواب کنترل دستگاه به مدت یک سال

۳-۹- نگهداری برگه های کلیبر دستگاه به مدت سه ماه

۴-۹- نگهداری فرم Log book  دستگاه به مدت ا سال

 

۱۰ – کنترل کیفی قبل از انجام و حین کار :

۱-۱۰- هر روز صبح بعد از تعویض محلولها و کالیبر تستهایی که به کالیبر نیاز دارندتوسط مسئول بخش ۲ کنترل نرمال و High‌به دستگاه داده میشود که جواب آن وارد جدول مربوط به کنترلها میشود . این کنترلها بصورت پودر میباشند ه قبلاً با پیپت Class A مخصوص کنترل ها با ۵ سی سی آب مقطر مخلوط شده و بعد از نیم ساعت که کاملاً توسط روتاتور یک دست و آب شود درون میکروتویوبهای یکبار مصر ف ریخته میشوند و به مدت یک هفته در فریزر نگهداری و استفاده میشود .

۲-۱۰- تقریباً هر هفته ازخود دستگاه با یک کنترل SD-CV گرفته میشود که دقت و تکرار پذیری دستگاه چک شود.

۳-۱۰-در هر ۲۸ ران کاری یک کنترل جهت چک دستگاه به دستگاه داده میشود .

۴-۱۰- بعد از تعمیر و سرویس دستگاه ابتدا یک CV-SD از آن گرفته میشودو با کنترل چک میشود وبه همراه برگه گزارش از طرف مسئول بخش به دفتر آزمایشگاه تحویل داده میشود.

۱۱- روش اجرایی:

برای کار با دستگاههای اتوآنالایزر بکمن ، اپراتور از قبل باید برنامه مربوط به هر بیمار را داشته باشد یعنی در ابتدا باید از روی کامپیوتر تستهای مورد نیاز هر فرد را بنویسید،بعد به دستگاه برنامه بدهید . برای برنامه دادن از روی صفحه اصلی دستگاه دکمه F1 را فشار میدهیم وارد صفحه بعد میشویم دوباره دکمه F1 را میزنیم و شماره سکتور مورد نظر را وارد میکنیم بعد وارد برنامه سکتور مورد نظر میشویم هر سکتور ۷ خانه دارد یعنی معادل ۷ بیمار بعد از تستهای مورد نظر را با فشار دادن دکمه –Select  انتخاب میکنیم .

برای رفتن به شماره بعدی دکمه F8 را فشار میدهیم به همین ترتیب هر ۷ خانه رابرنامه میدهیم بعد با زدن دکمه Prevscreen  از صفحات  خارج میشویم تا به صفحه اصلی برسیم اگر دستگاه در حالت standby باشد باید دکمه سبز Start دستگاه را فشار دهیم اگر درحال Ready باشد با گذاشتن سکتور درسمت چپ جایگاه آن دکمه Load دستگاه را فشار میدهیم به همین ترتیب تستهای مورد نیاز تمام بیماران را به دستگاه  میدهیم که بعد از آماده شدن دستگاه جوابها رااز پرینتر به ما میدهد.

۲-۱۱- برای تعویض محلولها ابتدا وارد برنامه F2 از روی صفحه اصلی میشویم بعد تستهایی که باید محلولشان عوض شود را با دکمه Select  مشخص میکنیم بعد دوباره F2 را میزنیم کارتریج مربوطه در یخچال دستگاه  میچرخد و روبروی در یخچال قرار میگیرد .سپس در یخچال آزاد می شود و میتوان  محلول را درآورد و بعد از پر کردن مجدد درون یخچال قرار دهیم( در یخچال در حالت عادی قفل میباشد) بعد دکمه F4 را میزنیم سپس ۲ Enter و نام تست مورد نظر را وارد می کنیم prev screen  بعد از F4  به همین ترتیب تمام محلوها را تعویض و پر مینمائیم که بعد خود دستگاه بصورت اتوماتیک آنها را چک می کند در صورت لزوم و خطا در پرکردن محلول هشـــــدار لازم داده میشود وتا مــادامی که عیب آن برطرف نشد آن تست غیر قابل خواندن میباشد Level sence error  زده میشود.

۳-۱۱- برای کالیبر دستگاه از روی صفحه اصلی دکمه F3 را میزنیم وارد برنامه کالیبر میشویم تستهایی راکه احتیاج به کالیبر دارند را Select میکنیم سپس با زدن دکمه F1 شماره سکتور مورد نظر را به دستگاه میدهیم و با زدن دکمه F2 ترتیب قراردادن کالیبراتورها را از دستگا ه میگیریم و سکتور را وارد جایگاه مخصوص کرده و Start میکنیم .

۴-۱۱- برای تعویض محلولها باید به این نکته توجه داشت که هر محلول را به چه صورتی در کارتریج مربوطه میریزیم هر کارتریج ۳ خانه دارد خانه یک از همه بزرگتر است ، خانه دو متوسط است و خانه سه از بقیه کوچکتر است .

۱-۴-۱۱- محلولهای تک ریجنتی را درخانه یک میریزیم مثل قند ، اوره ، کلسترول ، تری گلیسیرید ، فسفر و سرم آلبومین

۲-۴-۱۱- بعضی از محلولها ۲ ریجنتی هستند ولی با هم محلول شده و باز هم درخانه یک ریخته میشوند مانند: کراتی نین ، SGOT،SGPT، منیزیم ،کلسیم به نسبت مساوی با آب مقطر رقیق میشود و اسید اوریک

۳-۴-۱۱- بعضی از محلولها ۲ ریجنتی هستند و هر کدام از آنها دریک خانه ریخته میشوند اولی یعنی R1 درخانه یک و R2 درخانه ۲ مانند: Ck-LDH-آلکالن فسفاتاز –CKMB-پروتئین توتال HDL-LDLAPO A1-APO B

۴-۴-۱۱- بعضی ازمحلولها ۲ ریجنتی هستند R1 درخانه یک و R2 درخانه ۳ ریخته میشود مانند : بیلی روبین توتال و دایرکت وCRP کمی

۱۲- محدودیتها عوامل مداخله گر:

۱-۱۲- همولیز بودن سرم بیمار

۲-۱۲- ایکتریک و لیپمیک بودن سرم بیمار

۳-۱۲-کم بودن نمونه خون بیمار

۴-۱۲- وجود فیبرین در سرم جواب غلط میدهد بنابر این نمونه بایدکاملاً سانتریفوژ شود.

۵-۱۲- در صورتیکه جوابی بالاتر از رنج تعریف شده دردستگاه باشد و دستگاه نتواند آنرا بصورت مستقیم بخواند باید آنرا با سرم فیزیولولژی رقیق کنیم بعد جواب را ضربدر رقت نمائیم .

۱۳- تفسیر ( علل تکرار و چگونگی گزارش ):

۱-۱۳- درصورت همولیز بودن سرم باید نمونه تکرار شود که هم به پرستار وهم به نمونه گیرآزمایشگاه اطلاع داده شود.

۲-۱۳-.درصورت ایکتریک ولیپمیک بودن سرم مراتب در پائین برگه گزارش بیمار تایپ میشود.

۳-۱۳- در صورت بالا یا پائین بودن Na-K و قند بیمار که ممکن است ایراد از نمونه و نحوه نمونه گیری باشد حتماً باید نمونه مجدد تکرار شود و مراتب به نمونه گیرو پرستار بخش مربوطه اطلاع داده شود.درصورت تکرار نمونه و گرفتن همان جواب مشکوک حتماً پائین برگه بیمار ذکر شود که از این بیمار دوبار نمونه گیری شده و جواب با دونمونه تکرار و چک گردیده است.

۴-۱۳- درصورت کم بودن  نمونه  بایدمجدد نمونه گیری انجام گردد.

۵-۱۳- گاهی جواب MB ازCK بیشتر میشود که آنهم دوباره با نمونه جدید تکرار میشود درصورت درست بودن زیر برگه گزارش تایپ میشود که دوبار نمونه گیری شده است.

۱۴- منابع :

۱-۱۴-  پروتوکل های بکمن

۲-۱۴- تکنیک ها و تشخیص های آزمایشگاهی   تالیف: دکتر محمد رضا عابدی

۳-۱۴- راهنمای سریع روشهای تشخیصی و‌آزمایشگاهی   دکتر سام زراعتیان نژاد دوانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *