طرز کار با روش الایزا

طرز کار با روش الایزا

  • اقدامات وابسته :

۱-۲- شناخت کافی از روش کار و خطاهای احتمالی

۲-۲- شناخت و علم کافی از دستگاهها ی مورد نظر و رفع عیوب احتمالی

 

۳-هدف:

انجام آزمایشات مربوط به این روش  از قبیل :HCV Ab-HIV Ab-HBS Ag

۴-موارد کاربرد:

جنبه تشخیصی و درمانی دارد

۵-صلاحیت و شایستگی :

تمام پرسنل بخش بیوشیمی باید تجربه لازم از نظر علمی و عملی داشته باشند

۶- نمونه : سرم خون لخته

۷- تجهیزات، مواد لازم و  آماده سازی مورد نیاز قبل از انجام تست:

۱-۷- آب مقطر سالم (عدد کنداکتومتر باید زیر ۱ باشد).

۲-۷- محلول Stop(اسید)

۳-۷- دستگاه washer

۴-۷- Reader الایزا

۵-۷- سمپلر ۸ شاخه

۶-۷- قایقکهای مخصوص محلولها

۷-۷- سمپلر مورد نیاز تک شاخه

۸-۷- انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد

۸- نکات ایمنی :  استفاده از دستکش و عینک محافظ درحین انجام کار

 

  • مستندات:

۱-۹- پرینت جواب دستگاه که به مدت یک هفته نگهداری میشود

۲-۹- Log book مربوط به دستگاه که به مدت یک سال نگهداری میشود

۳-۹- فرم کامپیوتری درخواست بیمار

۱۰-کنترل کیفی قبل ا انجام و حین کار :

در این روش درپایان کار بعد از آخرین نمونه کنترل مثبت و منفی ریخته میشود که Cut off مورد نظر از روی آنها خوانده میشود.

۱۱-روش اجرایی:

برای اندازه گیری HCV Ab/HIV Ab/HBS Ag  از روش الایزا و کیت های مربوط استفاده میشود . این کیت ها شامل میکـــــروپلیت ها ی هشت ردیفــــه ، دستورکارمکتوب کیت ، محلولها ی کونژوگه ، محلوهای رقیق کننده ، محلولهای کروموژن ،کنترل های مثبت و منفی ، محلول های شستشو و محلوهای متوقف کننده واکنش ( اسید) میباشند.

طبق دستور مکتوب در هر کیت دقیقاً عمل مینمائیم از سمپلرها ونوک سمپلرهای مناسب قایقک ها ی محلول مناسب و تمیز و درپوش ها ی مناسب حین کار استفاده میکنیم و از حرف زدن هنگام کار شدیداً پرهیز مینمائیم.

ابتدا میکروپلیت ها را به تعداد نمونه های مورد آزمایش جدا کرده و مرتب در پلیت می چینیم .

دربعضی از کیت ها مانند کیت ارگانون در مرحله اول ابتدا محلولی بنابر رقیق کننده یا diluent به میزان گفته شده در دستور کار با سمپلر ۸ کاناله به تمام چاهک ها اضافه نموده و بعد نمونه هار ابه ترتیب شماره و بصورت عمودی از بالا به پائین ردیف به ردیف به چاهک ها طبق دستور اضافه میکنیم و در انتها کنترل مثبت ومنفی را هم اضافه میکنیم مانند کیت HCV Ab-HIV Ab-HBS Ag .

بعد از این مرحله بسته به نوع کیت روی کل پلیت ها را با یک بر چسب به اندازه پلیت میپوشانیم برای جلوگیری از آلودگی به مدت گفته شده در دستور کار در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد انکوباسیون میکنیم .

سپس بعد از طی شدن مرحله انکوباسیون مرحله شستشو باید انجام شود که محلول شستشو به میزان گفته شده در آب مقطر رقیق شده و به مخزن شستشو دستگاه washer  ریخته  شده وعمل شستشو با دفعات  خواسته شده درکیت انجام شود.

قابل ذکر است در آزمایش HBS Ag‌به جای مرحله شستشو می بایست محلول کونژوگه به میزان گفته شده در دستورکار با سمپلر ۸ شاخه به محلولهای قبلی اضافه نمائیم و بعداً انکوباسیون انجام دهیم .بعد از مرحله شستشو در کیت HCV Ab محلول کونژوگه می بایست با رقت خاص تهیه شود به تمام چاهک ها به میزان خاص با سمپلر ۸ شاخه اضافه میشود ومجدداً انکوباسیون به مدت لازم انجام میشود.

درکیت HIV Ab بعد از شستشو چون در ابتدا کونژوگه بصورت گلوله های جدید در چاهک ها قرار داشت و ما محلول رقیق کننده و بعد سرم بیماررا اضافه کردیم حال محلول کروموژن را که بصورت دو محلول TMP,UP میباشد به نسبت مساوی به تمام پلیت هااضافه میکنیم و درپوش را گذاشته دردمای آزمایشگاه درتاریکی انکوباسیون انجام میدهیم .

برای تستهای HBS Ag-HCV Ab  بعد از مرحله انکوباسیون یک مرحله شستشو میباشد که بعد از اینکه به همان طریق ذکر شده انجام شد محلول کروموژن رابصورتیکه درقسمت بالاگفته شد اضافه کرده و در دمای اتاق و تاریک انکوباسیون میکنیم . پس از طی شدن این مرحله در پوش را برداشته محلول متوقف کننده واکنش یا Stop یا اسید به تمام چاهک ها اضافه کرده وتوسط دستگاه الایزا  ریدر در طول موج مشخص ۴۵۰ و OD تستها خوانده میشود.

 

بسته به نوع آزمایش Cut off  های متفاوت میبایست محاسبه شود که با استفاده از کنترل منفی در HBS Ag-HCV Ab

و کنترل مثبت در HCV Ab‌ محاسبه میشود و نمونه های مثبت مشخص می شوند.

۱۲- محدودیت ها وعوامل مداخله گر :

۱-۱۲- مسلط نبودن اپراتور به کار ایجاد آلودگی کرده و جواب مشکوک بدست می آید

۲-۱۲- درست سانتریفوژ نشدن نمونه آلودگی ایجاد میکند

۳-۱۲- حر ف زدن در حین کار باعث آلودگی میشود

۴-۱۲- یکسان نبودن دمای آزمایشگاه

۵-۱۲- آلوده شدن محلولها

۶-۱۲- درست عمل نکردن سمپلر ونوک سمپلر ها

۱۳- تفسیر (علل تکرار وچگونگی گزارش ):

۱-۱۳- در صور ت بدست آمدن جواب مشکوک حتماً نمونه در همان روز وروز بعد مجدداً تکرار میگرددو مراتب فوق به اطلاع نمونه گیر و بخش مربوطه رسانده میشود.

۲-۱۳- در صورت مثبت شدن قطعی نمونه بعد از دوبار تکرار ونداشتن سابقه بیمارنمونه حتماً به سازمان انتقال خون تحویل داده میشود برای تکرار و جواب قطعی که البته این کارها توسط بخش انجام میگیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.