طريقه نمونه گيري صحيح

طريقه نمونه گيري صحيح

  • انطباق مشخصات برگه درخواست آزمايش با مشخصات بيمار
  • اطمينان از محدوديت غذائي و ناشتائي کامل
  • بيمار بر روي صندلي نشسته و با مشت کردن (به منظور برجسته شدن وريد ها) دست خود را به صورت کشيده روي دسته صندلي نمونه برداري قرار دهد به گونه اي که بازو تا مچ دست در يک خط مستقيم قرار گيرند.توجه داشته باشيد که بيمار نبايد مشت خود را باز وبسته نمايد زيرا باعث تغيير بعضي مواد داخل خون مي شود.
  • در هنگام نمونه گيري بيمار نبايد غذا،مايعات،آدامس ياترمومتردر دهان خود داشته باشيد.
  • بازوبند بايد7/5-10 سانتي بالاي ناحيه خون گيري بسته شود .و بيش از يک دقيقه به طول نينجامد در غير اين صورت تمام ترکيبات پيوند شده با پروتئين ها ، هماتوکريت و اجزاي داخل سلولي به صورت کاذب افزايش مي يابند.لازم به ذکر است در مواردي که بيمار مشکل پوستي دارد مي بايست تورينکت بر روي لباس بيمار بسته شود.
  • وريد مناسب را بامشاهده يا لمس انگشت سبابه خود انتخاب نمائيد و در صورت عدم شناسايي صحيح مي توان با ماساژ دادن از مچ تا آرنج و يا به کمک وسيله گرم کننده، موضع نمونه گيري باعث اتساع وريدها گرديد.
  • بهترين وريد نمونه گيري ، وريد median cubital است که به دليل سطحي بودن آن، بهتر ثابت شدن وکمتر درد ناک بودن نسبت به ورود سوزن واحتمال کمتر آسيب رسيدن به عصب ارجحيت دارد

8- البته وريدهاي پشت دست نيز قابل قبول بوده ولي وريدهاي سطح داخل مچ نبايد مورد استفاده قرار گيرند.

9- موارد زير در انتخاب وريد مناسب الزامي است :

1-9 نواحي سوخته التيام يافته نبايد انتخاب شوند .

2-9 ازناحيه هماتوم نمي توان نمونه گيري نمود ودر صورتي که محل ديگري قابل دسترسي نباشد بايد ازناحيه اي دورتر ازمحل هماتوم خونگيري نمود

 

طريقه نمونه گيري صحيح:

 

10-ذضد عفوني نمودن ناحيه به وسيله گاز آغشته به الکل اتيليک 70% به صورت حرکت دوراني از داخل به خارج ، پس از خشک شدن موضع در مجاورت هوا (به منظور جلوگيري از هموليز و سوزش ناشي ازتماس نوک سوزن با الکل و پوست) نمونه گيري صورت گيرد.

11- در صورت نياز به تماس مجدد پوست جهت لمس وريد مناسب بايد مجددا موضع ضد عفوني گردد.

12- در حالي که قسمت مورب نوک سوزن به سمت بالاست سوزن را با زاويه 30درجه وارد وريد نمائيد.

  • بعد از خروج سرنگ بلافاصله محل را با پنبه تمييز فشار دهيد واين کار تا دوقيقه انجام گيرد تا از هماتوم و خونريزي زير جلدي جلوگيري شود.

14- در صورت عدم موفقيت بيش از دوبار بهتر است از فرد ديگري جهت خونگيري استفاده شود .

15-پس از جاري شدن خون به داخل سرنگ بايد مشت مريض باز شود.

16-بدون گذاشتن در پوش سر سوزن بايد بوسيله ابزار لازم دفع سرسوزن هاي آلوده از سرنگ جدا شده و نمونه خون به آرامي در ظرف مربوطه تخليه شود.

17-لوله هاي حاوي ضد انعقاد خون بايد بلافاصله پس از پر شدن مخلوط شوند (10-5 مرتبه ) البته جهت جلوگيري از هموليز نبايد به شدت مخلوط گردند.

18- پس از اتمام نام فرد گيرنده برروي لوله ها درج گردد.

19-جهت خونگيري از اطفال بايد از سوزن هاي ظريف 23-22g همراه با ست بال پروانه اي (اسکال وين) استفاده گردد.

20-در صورت استفاده از ست بال جهت آزمونهاي انعقادي ابتدا مي بايست قسمت اول نمونه در لوله اي ديگر تخليه ونمونه مورد نياز در لوله دوم جمع آوري گردد.

 

 

واحد نمونه گيری آزمايشگاه دکتر وطن خواه

روش هاي جلوگيري از هموليز:

 

1-موضع نمونه گيري بايد پس از ضدعفوني کردن در مجاورت هواي محيط خشک شود.

2-بهتر است از سوزن با اندازه کوچک استفاده نشود.

3-از محل هماتوم نمونه گيري نشود.

4-بايد سوزن کاملآ بر سرنگ متصل باشد تاهيچ گونه حباب هوا هنگام نمونه گيري تشکيل نشود.

5-پيستون سرنگ به آرامي به عقب کشيده شود.

6-در صورتيکه نمونه در لوله بدون ماده ضد انعقاد ريخته مي شود بايد به آرامي به جدار داخلي لوله منتقل و تخليه گردد.

 

روش هاي جلوگيري ازهماتوم:

 

1-تنها ديواره بالاي وريد بايد سوراخ شود در صورت عبور سرسوزن از جدار زيرين رگ خون به بافت اطراف نفوذ کرده و سبب هماتوم در ناحيه مي شود.

2-قبل ازخارج ساختن سوزن حتمآ بايد تورنیکه باز شود.

3-از وريدهاي سطحي اصلي استفاده شود.

4-پس از نمونه گيري بايد به محل بانداژ يا گاز نمونه گيري فشار اندک وارد آيد.

 

دستور العمل قبول نکردن نمونه خون:

1- نداشتن برچسب خون و ساعت گرفتن

2- لوله نامناسب براي خون گيری

3- مقدار ناکافي خون

4-نمونه خون هموليز

5-انتقال نامناسب نمونه

 

دستور العمل تهيه خون محيطي (مويرگي):

 

 

*خون محيطي که به غلط خون مويرگي خوانده مي شود که با سوراخ کردن پوست فراهم مي آيد مخلوطي از خون وريدي وشرياني است .

*خون مويرگي در موارد ذيل تهيه مي گردد:

1-نوزادان واطفالی که در آنها دسترسي به وريدها مشکل است. در اين حالت به مدت 10-5 دقيقه پاشنه را در آب ولرم قرار داده وآنگاه از طرفين پاشنه پا خونگيري صورت گردد.

2-در نوزادان بزرگتر مي توان از لاله گوش خونگيري نمود.

3-در افراد بزرگسال مي بايست از نوک انگشتان دوم ، سوم و يا چهارم آن هم طرفين انگشتان خونگيري صورت گيرد تا به اعصاب تجمع يافته در وسط انگشت آسيب نزنيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.