عصاره مغز و قلب اگار

,mnmnjhhghhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

عصاره مغز و قلب اگار(brain heart infusion agar-NHIA)
جهت ساختن محیط کشت،52 گرم عصاره مغز و فلب اگار تجارتی را در یک لیتر اب مقطر حل کرده و PH نهایی را به 7.4 میرسانند.به کمک اتوکلاو استریل مینمایند.جهت خوندارنمودن محیط،میزان 50 ml خون گوسفند را پس از اتوکلاو نمودن محیط کشت و به دمای 50 درجه رسیدن،به ان اضافه میکنیم.
از این محیط در دمای 37 درجه جهت مشاهده نمودن مرحله مخمری قارچهای دی مرفیک استفاده می گردد.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.