علت بروز درد در قفسه سینه

بروز سرفه های مداوم،درد در قفسه سینه،چرا دایم از سینه خلط خارج می شود؟

 

علت بروز سرفه های مداوم چیست؟
دلایل متعددی برای سرفه¬های مداوم وجود دارد. اولین دلیل برای این سرفه¬ها، وجود التهاب در مجاری تنفسی است. این التهاب باعث می¬شود که سلول¬های التهابی بدن به منطقه آمده و در جدار مجاری هوایی مستقر شوند: استقرار این سلول¬های التهابی در مجاری هوایی خود باعث سرفه می¬شود. از طرفی این سلول¬های التهابی موادی ترشح می¬کنند که باعث تخریب بافت¬های اطراف و پیشرفت بیماری می¬شود.
دومین دلیل این است که در بیماری¬های مزمن انسدادی ریه، سلول¬های تولید کننده خلط در مجاری هوایی زیاد می¬شود، در نتیجه میزان ترشحات در مجاری زیاد شده و باعث ایجاد سرفه می¬شود.
علاوه بر دو عامل ذکر شده، درجاتی از افزایش حساسیت مجاری هوایی نیز ایجاد می¬شود که در نتیجه با ورود کوچک¬ترین عامل تحریک کننده به ریه، سرفه ایجاد می¬شود.

 

علت بروز درد در قفسه سینه چیست؟
درد در قفسه¬ی سینه چند علت دارد:
گاهی وقت¬ها به علت تنگی نفس شدید و افزایش فعالیت تنفسی، عضلات قفسه¬ی صدری که عمل دم و بازدم را انجام می¬دهند، دچار خستگی شدید شده، درد ایجاد می-کنند. غلیظ شدن خلط داخل مجاری نیز باعث می¬شود که تخلیه¬ی آن¬ها به خوبی انجام نشود و در برخی مجاری انسداد ایجاد کند، تلاش برای خارج کردن این خلط¬های غلیظ شده نیز گاهی موجب بروز درد می¬شود.
از طرفی، گاهی وقت¬ها پرده¬های پوشاننده¬ی ریه¬ها نیز ملتهب شده و در نتیجه با هر تنفس به علت روی هم کشیده شدن این پرده¬ها درد ایجاد می¬شود. در مراحل پیشرفته¬ی بیماری، غلظت خون بالا می¬رود. این مسأله نیز باعث ایجاد درد در قفسه¬ی سینه می¬شود. (هم به علت افزایش تنگی نفس و هم به علت بسته شدن رگ¬ها.)
کاهش اکسیژن خون باعث می¬شود که اکسیژن کم¬تری به بافت¬های مختلف برسد در نتیجه خود بافت قلب هم که برای انجام فعالیت عادی خود نیاز به اکسیـژن دارد نیز دچار کمبود اکسـیژن شـده و درد در قفسه سینـه ایجاد می¬گردد.

چرا دایم از سینه خلط خارج می شود؟
علت وجود خلط دایمی این است که هم تعداد و هم اندازه¬ی سلول¬های تولید کننده¬ی خلط در مجاری تنفسی در اثر وجود التهاب و تحریک موضعی زیاد می¬شود. در نتیجه میزان ترشح خلط افـزایش می¬یابد. از طرفی چون مژک¬هایی که در مجاری هوایی قرار دارند، تخریب شده¬اند و فعالیت آن¬ها کم شده است، خروج طبیعی خلاء که در حالت عادی به صورت تدریجی انجام می¬شود، مختل شده و تجمع خلط به صورت محسوسی ایجاد می-شود.
از طرف دیگر، بروز عفونت های پی در پی تنفسی نیز خود عامل دیگر افزایش ترشح خلط است.

چرا گاهی وقت¬ها در خلط خون دیده می شود؟
در فـرد آسیب دیده از گازهای شیمیایی، هم راه¬های هوایی و هم رگ¬های خونی که به این راه¬های هوایی وارد می¬شوند، آسیب دیده است. گاهی وقت¬ها وقتی سرفه می-کنید، به علت فشاری که به این کیسه¬های هوایی و عروق وارد می¬شود، تعدادی از مویرگ¬ها در راه¬های هوایی پاره می¬شوند. در نتیجه مقداری خون با خلط مخلوط شده و همراه با سرفه خارج می¬شوند.