عملکرد ماکروفاژها

ماکروفاژ
چند عملکرد مهم ماکروفاژها در سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی عبارتند از:
1-یکی از عملکردهای مهم ماکروفاژها در دفاع میزبان ، بلع و انهدام میکروب ها است. مکانیسم های کشتن شامل تولید آنزیماتیک واسطه های واکنشگر اکسیژن(ROI) و واسطه های نیتروژن (NRI) که برای میکروب ها سمی هستند و همچنین هضم پروتئولیتیک آنهاست.
2-افزون بر بلع میکروب ها ، ماکروفاژها سلول های مرده میزبان را نیز به عنوان بخشی از فرایند پاکسازی بعد از عفونت یا آسیب بافتی می بلعند.برای نمونه ، نوتروفیل های مرده ای که به سرعت در مکان های عفونت یا یا بافت مرده در اثر آسیب (trauma) یا اختلال در خون رسانی تجمع یافته اند را فاگوسیتوز می کنند.ماکروفاژها سلول های آپوپتیک ( سلول های مرده در اثر مرگ برنامه ریزی شده ) را پیش از اینکه سلول های مرده بتوانند محتویات خود را آزاد بموده و باعث التهاب گردند ، شناسایی کرده و می بلعند. در تمام بدن و در طول حیات یک فرد ، سلول های بی فایده در اثر مرگ برنامه ریزی شده می میرند و به عنوان بخشی از فرایند های بسیار فیزیولوژیک مانند تکامل/ رشد و بازسازی بافت های سالم در نظر گرفته می شود ، این سلول های مرده باید توسط ماکروفاژها پاکسازی شوند.
3-ماکروفاژ های فعال شده پروتئین هایی به نام سایتوکاین ترشح می کنند. این پروتئین ها به گیرنده های انتقال پیام موجود بر دیگر سلول ها متصل شده و بنابراین سبب ایجاد پاسخ و مشارکت در دفاع میزبان می شوند. برای نمونه ، برخی از سایتوکاین ها بر روی سلول های اندوتلیال پوشاننده رگ های خونی اثر کرده تا مونوسیت های بیشتری را از خون به مکان های عفونت فرا خوانند و به این ترتیب پاسخ های حفاظتی را در برابر میکروب ها تقویت می کنند. سایتوکاین ها با تفاوت فراوان وجود دارند و در جنبه های گوناگون پاسخ ایمنی شرکت می کنند.
4-ماکروفاژها به عنوان سلول های عرضه کننده آنتی ژن ، آنتی ژن ها را به لنفوسیت های T عرضه و آنها را فعال می کنند. این عملکرد در فاز اجرایی پاسخ های ایمنی وابسته به سلول T مهم است.
5-از دیگر عملکرد های مهم ماکروفاژها تقویت ترمیم بافت های آسیب دیده به واسطه ی تحریک رگ زایی (angiogenesis) و ساخت ماتریکس خارج سلولی غنی از کلاژن (fibrosis) است. این عملکرد توسط برخی سایتوکاین های مترشحه از ماکروفاژهایی که بر روی سلول های بافتی گوناگون عمل می کنند ، میانجی گری می شود.
عملکرد ماکروفاژهای فعال شده ، از طریق شناسایی انواع بسیار متنوعی از مولکول های میکروبی و همچنین مولکول های تولید شده در میزبان ، در طی پاسخ به عفونت انجام می گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.