عوارض و نحوه مصرف داروی دكستروز

دكستروز     Dextrose
اشكال دارويي     Infu: 50% (50ml)
Infu (500 , 1000ml ): 5%
Infu (500 , 1000ml ): Dextrose 5% + Nacl 0.9%
Infu (500 , 1000ml ): Dextrose 3.33% + Nacl 0.3%

موارد و مقدار مصرف :
توجه: محلول هاي گلوكز با غلظت بالاتر از 5 درصد، هايپراسموتيك هستند و بيشتر به عنوان منابع كربوهيدرات به كار مي روند. محلول هايپراسموتيك معمولاً بايد از طريق وريدهاي مركزي تجويز شوند. سرعت پيشنهادي براي تزريق محلول گلوكز 50 درصد ml 3 در دقيقه است.
کاهش شديد قند خون ناشي از انسولين
بزرگسالان: g25-10 دكستروز تجويز مي شود.
كودكان: بهتر است براي تصحيح هيپرگلايسمي در كودكان از گلوكز 10 درصد استفاده شود.
توجه: محلول دكستروز 5 درصد ايزواسموتيک با خون است و براي جبران كاهش حجم خون و تامين كالري در هنگام از دست رفتن مايعات بدن به صورت وريدي در وريدهاي محيطي تزريق ميشود.
توجه: حداكثر سرعت انفوزيون دكستروز بدون آنكه قند در ادرار ديده شود g/kg5/0 در ساعت است.
مصارف جانبي: دكستروز هايپرتونيك 50 درصد جهت كاهش فشار CSF و درمان ادم مغزي ناشي از مسمويت حاد با الكل به كار مي رود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در بيماران مبتلا به كوماي ديابتي كه قند خون آنها بالا است، دهيدراسيون شديد، بي ادراري، كوماي كبدي  و سندرم سوء جذب گلوكز-  گالاكتوز نبايد تجويز شود.
دركسانيكه عدم تحمل نسبت به گلوكز دارند ودر شيرخواراني كه ازمادران مبتلا به ديابت متولد شده اند با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. در مادران شيرده با احتياط فراوان تجويز شود.
تداخلات مهم :
در افراد تحت درمان با كورتيكواستروئيدها با احتياط تجويز شود.
عوارض جانبي :
تجويزداخل وريدي محلولهاي هيپراسموتيك گلوكزباعث ايجاد درد موضعي، التهاب وريد و ترومبوفلبيت مي شود.
اختلالات آب و الكتروليت نظير هيپوكالمي، هيپومنيزيومي، هيپوفسفاتمي، كاهش حجم خون و افزايش حجم خون با تزريق وريدي گلوكز ممكن است ايجاد شوند.
تزريق طولاني مدت محلولهاي هيپراسموتيك موجب دهيدراتانسيون ناشي از هيپرگلاسيمي  مي شود.
توصيه ها :
تزريق گلوكز هيپرتونيك (غلظت بالاي10درصد) از طريق وريهاي محيطي ممكن است ترومبوز وريدي ايجاد كند و بايد از طريق وريد مركزي تجويز شوند.
در شرايطي كه انفوزيون محلول هيپرتونيك گلوكز ناگهاني قطع مي شود، جهت جلوگيري از بروز هيپوگلايسمي برگشتي بايد محلول دكستروز 5 يا 10 درصد به بيمار تجويز كرد.
هنگام انفوزيون گلوكز بايد وضعيت باليني بيمار و تعادل آب و الكتروليت ها كنترل شود.
شرايط نگهداري :
محلولي كه شفاف نيست نبايد استفاده شود و باقي مانده محلول هم قابل نگهداري نيست. اين محلول ها بايد در معرض گرما يا يخ زدگي نباشند.