عوارض و نحوه مصرف داروی رینگر

رينگر     Ringers
اشكال دارويي     Infu (500ml , 1000ml): ( Na 146meq+Ca 4.5meq+K 4meq+Cl 156 meq)/lit
موارد و مقدار مصرف :
به عنوان محلول ايزوتونيك براي جايگزين كردن آب و املاح به ويژه در مواردي كه پتاسيم بين سلولي كاهش يافته است. سرعت و ميزان انفوزيون با توجه به نياز هر بيمار تعيين مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت وجود نارسايي كليه نبايد تجويز شود.
در مبتلايان به نارسايي احتقاني قلب و ادم ريوي با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي است .
عوارض جانبي :
افزايش بار مايعات و بالا رفتن ميزان سديم، پتاسيم، كلسيم و كلر در خون از عوارض اين سرم است.
توصيه ها :
انفوزيون وريدي اين محلول بهتر است از طريق يك وريد سطحي انجام شود.
طي انفوزيون وريدي بيمار بايد بدون حركت بماند.
شرايط نگهداري :
در دماي 2 تا 25 درجه سانتيگراد نگهداري شود. از مصرف محلول كدر پرهيز شود.

رينگر لاكتات    Ringer Lactate

اشكال دارويي     Infu (500ml): (Na 130meq+Ca 3meq+K 4meq+Cl 109meq+Lactate 28meq/lit

موارد و مقدار مصرف :
برقراري تعادل آب و الكتروليت بدن به ويژه قبل و بعد از جراحي
مقدار و سرعت انفوزيون سرم رينگرلاكتات با توجه به وضعيت باليني بيمار ونياز هر فرد تنظيم ميشود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در بيماران مبتلا به ادم، آلكالوز متابوليك، اسيدوز ناشي از اسيد لاكتيك، افزايش پتاسيم و كلسيم خون و نارسايي كليه نبايد تجويز شود.
در نارسايي احتقاني قلب با احتياط تجويز گردد.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملكي قرار دارد.
عوارض جانبي :
افزايش با مايعات و بالا رفتن مقدار سديم، پتاسيم، كلسيم و كلر خون از عوارض اين محلول است.
شرايط نگهداري :
به توصيه كارخانه سازنده توجه شود.