غده پاراتيروئيد

99999999999999999

هورمون پاراتيروئيد(PTH) به وسيله مولكول بزرگي در غدد پاراتيروئيد ساخته مي شود،سپس به 84 اسيد امينه تبديل شده و در جريان خون ترشح مي شود.
مقدار PTH به وسيله كلسيم يونيزه و منيزيوم تنظيم مي شود.در اثر نقصان كلسيم سرم به سرعت بر ميزان PTH افزوده مي شود و بر عكس هنگاميكه مقدار كلسيم افزوده مي شود،از مقدار هورمون پاراتيروئيد كاسته مي شود.ژ
اين هورمون در روي جذب كلسيم در استخوان و دفع ان از راه كليه موثر است.

تست تشخيص براي هورمون پاراتيروئيد
مقدار كلسيم توتال و كلسيم يونيزه در اختلالات غده پاراتيروئيد الزامي است.كلسيم را با اتميك ابسوربشن و يا كلريمتري اندازه گيري مي نمايند.
كلسيم يونيزه را با به كاربردن الكترود اختصاصي كلسيم CALCIUM SPECIFIC ELECTRODE ازمايش مي نمايند.
اندازه گيري هورمون پاراتيروئيد با راديو ايمونواسي انجام مي شود.
انتي سرم هاي مختلفي براي اين ازمايش موجود است و چون اين اينتي سرم ها قسمتهاي مختلف اين هورمون را اندازه گيري مي نمايند بدين جهت مقدار نرمال ان بر حسب نوع انتي سرم ها متفاوت است.

عوارض پاراتيروئيد

ازدياد فعاليت پاراتيروئيد اوليه:
اين عارضه اغلب به واسطه ادنومAdenoma پاراتيروئيد به وجود مي ايد،در نتيجه ان كلسيم توتال،كلسيم يونيزه و هورمون پاراتيروئيد مقدارش اضافه مي شود.

كم كاري پاراتيروئيد اوليه:
در هنگام جراحي غده تيروئيد ممكن است به غده صدمه برسد و يا در اثر تومور غده متلاشي شود يا عوارض اتوايميون موجب كم كاري پاراتيروئيد شود،در اين صورت كلسيم سرم كم مي شود و بر مقدار فسفر افزوده مي شود و ميزان هورمون پاراتيروئيد كاسته مي شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.