غذاهاي آماده

غذاهاي آماده | غذاهاي کودکان
وعده هاي غذايي از قبل آماده شده پر ادويه 2-3 ماه
وعده هاي غذايي از قبل آماده شده با مقدار ادويه متعادل 4-6 ماه
کيک ها 4-6 ماه
انواع نان ها 2-3 ماه
نان هاي شيرين و شيريني ها 3-4 ماه
– همه پدر و مادرها به اين نتيجه خواهند رسيد که ماکروويو به گونه اي باور نکردني مفيد است و در زمان نيز صرفه جويي مي کند . براي گرم کردن شير و نوشيدني ها  ،مي توان از آن استفاده کرد . (البته براي کودکان نوپا  ،نه براي کودکي که تازه متولد شده .) همچنين براي آب کردن يخ مواد يخ زده ، گرم کردن غذاو پخت غذاهايي که از قبل آماده مي شوند ، مناسب است .