غذا دادن با قاشق براي اولين بار به کودک

غذا دادن با قاشق براي اولين بار | غذاهاي کودکان
کودک را روي دامان خود در يک حالت آشنا براي او بنشانيد . دماي غذا را همواره امتحان کنيد
2-  قاشق را به کودکتان نشان دهيد ، به آهستگي پيش ببريد . و اگر قاشق يا غذا را رد کرد ، روز ديگر دوباره امتحان کنيد .
3- هنگامي که کودک شما نخستين وعده غذاي جويدني خود را خورد ، به آرامي براي مدت کوتاهي او را به حالت راست و صاف بنشانيد .
پس از آن مي توانيد او را با هويج  ،زردک و شلغم زرد پوره شده يا سيب و گلابي پوره شده آشنا کنيد . مثل هميشه همراه کودک خود باشيد . اين عمل يک فرايند آهسته است . بنابراين ، اگر کودک آمادگي ندارد ، سعي نکنيد با عجله به او غذا بدهيد ؛ زيرا احتمال اين خطر وجود خواهد داشت که به کلي اين کار را کنار بگذاريد .
کودک شما پس از سه تا چهار هفته ، ممکن است آمادگي پيدا کند تا دو وعده کوچک در طول روز از اين غذاها بخورد. مقدار  غذا را تا دو قاشق چاي خوري –  يعني ده ميلي ليتر – يا حتي سه قاشق چاي خوري –  يعني پانزده ميلي ليتر – افزايش دهيد  ،البته اگر به نظر مي رسد کودک آمادگي خوردن را دارد . ممکن است به اين نتيجه برسيد که مقدار شير خشک يا شير مادر را اندکي کاهش دهيد . از اين رو ، پوره را به گونه اي درست کنيد که کاملاً آبکي باشد .
اگر کودک شما طعم و مزه اين غذا را دوست دارد ، پيش از آن که او را با مزه جديدي آشنا کنيد ، تا چند وعده غذايي همين غذا را بار ديگر به او بدهيد . اگر کودک مزه غذا را دوست نداشت و بيرون داد و نخورد ، از اين پس به او فرني بدهيد يا سعي کنيد طعم و مزه جديدي را با استفاده از مقدار کمي برنج تهيه کنيد که خوش مزه تر باشد .
سعي کنيد از ميل و اشتها و سرعت غذا خوردن کودکتان پيروي کنيد . بيشتر کودکان هنگامي که به اندازه کافي غذا خوردند ، دست از غذا خوردن مي کشند و ديگر نمي خورن . وسوسه نشويد که کودکتان را مجبور کنيد تا همه غذا را به طور کامل بخورد .
ار کودک سير شده باشد ، عادت بدي خواهد بود که او را مجبور کنيم يا تشويق کنيم همه غذاي داخل ظرف را بخورد . در صورت انجام اين کار ، احتمال مريض شدن کودک وجود دارد .
برنامه زماني غذا دادن به کودک را به گونه اي تنظيم کنيد که براي هر دوي شما مناسب باشد . در روزهاي نخست ، ممکن است دادن صبحانه به کودک پيش از اين که بچه هاي بزرگ تر از خواب بيدار شوند ، يا پس از اين که آن ها به مدرسه رفتند –  يعني هنگامي که خانه آرام تر است –  کار آسان تري باشد .
با دادن غذاي جويدني به مدت شش تا هشت هفته ، اين احتمال وجود خواهد داشت که کودک شما آمادگي خوردن سه وعده غذاي کوچک را طي يک روز داشته باشد .
اما بار ديگر ، با نيازها و اتهاي او همراه باشيد . در نتيجه تا وقتي که احساس نکرده ايد او واقعاً آمادگي دارد ، وعده سوم غذا را به او ندهيد . در فواصل زماين تقريبا ً يکسان ، به کودکتان غذا بدهيد تا سرانجام تا حد امکان با بسياري از وعده هاي غذايي خانواده منطبق شود .