فئو هيفوميكوز (phaeohyphomycosis)

4

يك نوع ساپروفيت مي باشد و به عفونتهاي حاصله از قارچ هاي سياه رنگ فئوهيفوميكوز گفته مي شود.اين قارچ ها واجد نوعي رنگدانه قهوه اي مي باشند.
در كشت كلني هاي تيره و در بافت هيفهاي قهوه اي رنگ ايجاد مي نمايد.كليه ارگانيسمهاي مولد از جمله ساپروفيتهاي خاك و يا بيماريزا در گياه هستند كه گاه بر حسب اتفاق در سطح بدن انسان يافت مي شوند و به طور معمول در محيط هاي كشت ازمايشگاه رشد مي كنند.بدين سبب اثبات بيماريزايي اين قبيل قارچ ها بسيار دشوار است.
اشكال مختلف فئوهيفوميكوز در انسان به علت قارچ هاي گوناگون سياه رنگ ايجاد مي گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.