فاموتيدين (عوارض،نحوه مصرف)

اثرات و عوارض مصرف فاموتيدين,نحوه مصرف و خوردن فاموتيدين,فواید داروی فاموتيدين,درمان با فاموتيدين,دوز مصرفی فاموتيدين,موارد کاربرد سوربيتول,خطرات فاموتيدين
فاموتيدين       Famotine

اشكال دارويي     F.C. Tab: 20mg , 40mg

موارد و مقدار مصرف :
زخم دوازدهه و معده
دوز mg40 در روز هنگام خواب براي مدت 4 تا 8 هفته توصيه مي شود. دوز mg20 دو بار در روز  هم موثر است.
دوزنگهدارنده به مقدارmg20 هنگام خواب براي جلوگيري ازعود مجدد بيماري ممكن است تجويزشود.
افزايش ترشح اسيد
دوز شروع كننده براي بزرگسالان mg20 هر 6 ساعت است.
بازگشت محتويات معده به مري
mg20 دو بار در روز براي حداكثر 6 هفته تجويز مي شود.
در صورتيكه اين بيماري همراه با زخم مري باشد دوز دارو mg40-20 دو بار در روز براي حداكثر  12 هفته است.
توجه: در نارسايي حاد كليه درصورتيكه كليرانس كراتينين كمتر ازml/min10 باشد براي جلوگيري از تجمع دارو دوز آن به mg20 درهنگام خواب كاهش مي يابد و يا فواصل دوزها ممكن است به        36 تا 48 ساعت افزايش يابد.
درمان علامتي كوتاه مدت سوزش سر دل و يا سوء هاضمه بدون زخم
دوز mg10 تا حداكثر دو بار در روز تجويز مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
به تك نگار سايمتيدين مراجعه شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه B حاملگي قرار دارد. در درمان شيردهي بايد فوايد آن در برابر ضررهايش سنجيده شود و در صورت لزوم تجويز گردد.
تداخلات مهم :
فاموتيدين سيتوكروم P-450 متصل به سيستم آنزيم اكسيژناز را مهار نمي كند و به همين دليل تاثير چنداني بر روي ساير داروها ندارد.
عوارض جانبي :
مانند سايمتيدين است ولي آثارآنتي آندروژنيك آن مانند ژينكوماستي و ناتواني جنسي كمتر است.
توصيه ها :
بهتر است همراه با غذا و آب استفاده شود.
در افراد سالمند، دارويي مطمئن است.
در نارسايي كليه دوز دارو كاهش مي يابد.
شرايط نگهداري :
در درجه حرارت 30-15 درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري شود.