فاکتور يازده (Factor XI) انعقادی و فاکتور فاکتور سيزده (Factor XIII) انعقادی

اخيراً دو محصول فاکتور يازده برای بيماران دارای نقص اين فاکتور مورد استفاده قرار می‌گيرد؛ يکی از آنها خلوص پايين داشته که به وسيله کروماتوگرافی از پلاسما فاقد کرايو بر روی سلولز DEAE و هپارين ساکن تهيه می‌شود. بعد از فريز درايرينگ، محصول به وسيله حرارت خشك غيرفعال‌سازی ويروسی می‌گردد. در محصول ديگر فاکتور يازده از فيلتر گذرانده شده و سپس توسط کروماتوگرافی تعويض يونی تخليص می‌گردد. اين محصول به وسيله SD و فيلتراسيون 15 نانومتري ويروس‌زدايي می‌شود.

اين فاکتور يک ترانس‌گلوتاميناز است که با اتصال به پليمر شل فيبرين، مرحله نهايي آبشار انعقادی را کاتاليز می‌کند و آن را به ساختاری محکم تبديل می‌نمايد. نسل اوليه فاکتور سيزده برای درمان بيماران دارای کمبود فاکتور سيزده از جفت استخراج شده، اما دو محصول از پلاسما به دست آمده است. يکی از فراکشن الكل سرد از مايع رويي رسوب کرايو تخليص می‌شود که به وسيله سيترات سديم رسوب داده شده و به وسيله حرارت فيبرينوژن آن خارج می‌شود. محصول در محلول سوربيتول پاستوريزه شده و جهت خارج کردن سوربيتول از محيط، اولترافيلتر می‌شود، با بنتونيت جذب می‌گردد و سپس ليوفيليزه می‌شود. محصول ديگر از مراحل رسوب‌دهی به دست آمده و پاستوريزه می‌گردد. همچنين فاکتور سيزده، ترکيبي از چسب‌های فيبرينی می‌باشد. حضور فاکتور سيزده برای تشكيل باندهای متقاطع زنجيره‌های گامای فيبرين و تحکيم آنها کمک می‌کند و به احتمال زياد در بهبود وضعيت انعقاد مؤثر است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.