فرمالين در بخش پاتولوژی

بررسي وضعيت فرمالين درواحدهاي پاتولوژي بيمارستان هاي منتخب

 

فرمالدييد ، در مراكز بهداشتي درماني كاربرد وسيعي دارد و كاركنان مختلف اين واحدها با اين ماده تماس دارند.

زمان هاي تماس با بخارات فرمالين متفاوت است بوده و از راه تنفس ، پوست و گوارش وارد بدن شده و تاثير آن تحريك پوست ، چشم، مخاط تنفسي ، حساسيت ، آسيب اعضاي بدن و بي هوشي است.

حدتماس شغلي سقف اين ماده ppm 0/3 است و باتوجه به اين مقدارو اثرات نامطلوب آن برسلامت كاركنان تعيين ميزان تماس كاركنان با آن جهت اقدامات كنترلي حايز اهميت فراواني است.

هدف كلي ، بررسي وضعيت فرمالين درواحد پاتولوژي آزمايشگاه هاي بيمارستان هاي منتخب و اهداف ويژه بررسي اطلاعات عمومي ، تعيين غلظت فرمالين درنواحي مختلف ، تطبيق نتايج اندازه گيري با استانداردهاو ارايه پيشنهادات است.

مطالعه از نوع توصيفي تحليلي است و جامعه آماري واحد پاتولوژي بيمارستان هاي منتخب ( 10 بيمارستان) در سطح كشور است.روش انجام كار شامل مطالعه ميداني ، تهيه چك ليست به تفكيك اهداف مورد نظر، هماهنگي با واحدهاي ذي ربط ، تكميل چك ليست توسط كارشناس بهداشت حرفه اي ، اندازه گيري فرمالين ، جمع آوري داده ها ، تجزيه و تحليل و پردازش اطلاعات و ارايه نتايج مي باشد.

ازمهم ترين نتايج مي توان به موارد زير اشاره نمود :

– بيش ازحدمجاز بودن ميانگين غلظت فرمالين در ناحيه پاس به هنگام تهويه خاموش و كنار تيشو پروسسور د ر 70 درصدموارداندازه گيري.

– بيش ازحدمجاز بودن ميانگين غلظت فرمالين در ناحيه پاس به هنگام تهويه روشن و كنار تيش و پروسسور در هنگام تخليه فرماليندر 60 درصدموارداندازه گيري.

– بيش ازحدمجاز بودن ميانگين غلظت فرمالين در فضاي عمومي آزمايشگاه در 40 درصدو در انبار نگهداري فرمالين در 20 درصد موارد اندازه گيري.

– وجود بالاترين ميزان فرمالين به ترتيب در كنار تيشو پروسسور (در حال تخليه فرمالين) ، ناحيه پاس در وضعيت خاموش بودن سيستم تهويه ، كنار تيشو پروسسور و 3 ناحيه پاس هنگام روشن بودن تهويه ، ، انبار نگهداري فرمالين و فضاي عمومي آزمايشگاه (ه ر 3به يك ميزان).

از اهم پيشنهادات مي توان آموزش كاركنان آزمايشگاه ، تامين سيستم تهويه موضعي وعمومي مناسب ، انجام معاينات ، كاهش تماس با ماده تا حدامكان ونصب علايم هشداردهنده رانام برد.

منبع خبر: گردآوری آمثبت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.