فوزايوم Fusarium

5555555555

 

فوزاريوم يكي ديگر از انواع ساپروفيتهاي شايع مي باشد كه ندرتا عامل عفونتهاي انسان و يا حيوان واقع مي شود.
در ايجاد كراتيتهاي قارچي و اونيكومايكوز واجد اهميت مي باشد.گونه f.oxysporum يكي از گونه هايي است كه از كشت هاي پي در پي ضايعات سوختگي انسان و همچنين كراتيت جدا گرديده است.فوزاريوم در حيوانات دريايي بيماري ايجاد مي نمايد و در گاو ها نيز منجر به سقط جنين مي شود.
اين قارچ در بافت هاي به شكل هيفهاي منشعب با ديواره عرضي و غير قابل تشخيص از ساير قارچ ها (مثل اسپرژيلوس،پني سيليوم و …) قابل مشاهده است.
امفوتريسين B و جراحي در درمان فوزاريوميكوز اغلب موثر مي باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.