فيزيولوژي پلاسموديوم ها

index

 

 

روشي كه در ازمايشگاه قادر به نگهداري گلبولهاي قرمز مبتلا به مالاريا جهت اجازه رشد به مرحله شيزونت مي باشيم در سال 1912 شرح داده شده است.تحقيقات انجام شده در طي جنگ دوم جهاني نتايج بهتري داشت اما هنوز جهت كشت كوتاه مدت ناكافي بود تا اينكه بالاخره در سال 1976 يك روش عملي جهت كشت مداوم مراحل غير جنسي پلاسموديوم فالسي پاروم حاصل گرديد.
شرايط حياتي جهت كشت موفقيت اميز شامل يك فشار اكسيژن پائين و وجود co2 مي باشد.معهذا در جهت به دست امدن گامتوسيتهايي كه جهت پشه ها عفوني هستند در كشتهاي ازمايشگاهي با مشكلات عديده اي برخورد مي گردد.
گلوكز ضروري است و بوسيله انگل هاي مالاريا مصرف شده و به يك محيط اسيدي منتهي مي شود.
متيونين و ايزولوسين از اسيدهاي امينه مورد احتياج است.پورين ها بايد در محيط هاي كشت وجود داشته باشند.اما انگل قادر به بيوسنتز پريميدين هستند.
اين مشاهدات مطابق با حساسيت مشهور پلاسمودياها به وقفه دهنده هاي متابوليسم فولات است.
اولين مرحله در ساختن اسيد فوليك كه انرا تشكيل شدن پاراامينو بنزوئيك اسيد(paba) مي نامند،نيز جهت انگل هاي مالاريا حياتي است.
مشخص شده است كه كمبود پارا ايمنو بنزوئيك اسيد عفونت ازمايشگاهي در حيوانات و حتي انسان را متوقف مي كند.
انگل هاي مالاريا قادر به بيوسنتز چربي از گلوكز مي باشند اما به نظر نمي رسد كه پلاسما يا سرم جهت تشكيل محيط كشت لازم و ضروري است.بعد از ورود به داخل گلبول قرمز،انگل مالاريا به وسيله يك فرايند پينوسيتوتيك محتويات سلول ميزبان را از طريق سوراخ هايي بنام سيتواستوم مي بلعد.
واكوئل هاي غذايي به هم متصل شده و رنگدانه هاي مالاريا به شكل كريستال هاي همازوئين،كه ناشي از خرد شدن هموگلوبين مي باشد،در واكوئل ها تجمع مي يابند.
حالت ديگر،اجزاي ساختماني گلبول هاي قرمز مبتلا به وسيله گونه هاي معين مالاريا با بالغ شدن انگل،به وجود امدن برامدگيهاي گره مانند در سطح سلولي است.
عقيده دارند اين گره ها مسئول چسپيدن سلول هاي مبتلا به يكديگر و اندوتليوم عروقي است كه سبب انسداد مويرگهاي احشائي در مالارياي فالسي پاروم مي گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.