قوام نمونه مدفوع

قوام نمونه

قوام نمونه ممكن است از آبكي تا كاملاً شكل دار و حتي سخت (hard) متغير باشد، که مي توان در موقع نمونه گيري آنها را بررسي نمود ودر ابتدا نمونه هاي آبکي وشل را آزمايش نمود.

طبق نظريه سازمان جهاني بهداشت ، بيشتر تقسيمات زيرمد نظر بوده و بايد ثبت و گزارش گردد.

Watery, Loose, Soft. Formed

 

معمولاً قوام مدفوع تاحدودي مشخص مي كند كه چه شكلي از انگل را مي توان در آن يافت.

تروفوزوئيت آميبها و تاژكداران بيشتر در نمونه هاي آبكي يا شل ديده مي شود و سريعاً در درجه حرارت اتاق از بين مي روند. همچنين ممكن است در نمونه نرم (soft) نيز تروفوزوئيت تك ياخته ها مشاهده گردد. معمولاً خصوصيات ظاهري كيستهاي موجود در نمونه شكل دار، در درجه حرارت اطاق و در فاصله زماني يك روز تغيير نمي كند. تخمها و لاروها در هر نمونه اي با هرگونه قوام ممكن است مشاهده گردند اما در نمونه هاي آبكي به علت رقيق بودن نمونه ، شانس يافتن آنها كم مي شود، اما در درجه حرارت اطاق به نسبت تروفوزوئيتها و كيستها خصوصيات خود را از دست نمي دهند. فقط اگر بعضي ازتخمهاي كرمهاي قلابدار بيشتر از يك روز در درجه حرارت اطاق بماند تبديل به، لارو شده و يا در اين شرايط ممكن است لاروهاي فيلاريفرم استرونژيلوئيدس استركوراليس مشاهده گردد.

بعضي مواقع كرم آسكاريس،كرم سنجاقي و يا بندهاي كرمهاي نواري ممكن است در سطح يا زير مدفوع مشاهده شود. بندرت ممكن است كرم تريكوسفال ، كرم قلابدار و هيمنولپيس نانا در مدفوع مشاهده شود و معمولاً دفع اين كرمها بعد از درمان يا مصرف مسهل مشاهده مي گردد. جهت جدا نمودن اين انگلها، مي توان مقداري از نمونه را با سرم فيزيولوژي مخلوط كرده و سپس آن را از چند لايه گاز مرطوب صاف نمود. در مورد عفونتهاي انگلي ناشي از كرمها، بايد 1 تا 2 هفته بعد از درمان، آزمايش مدفوع را تكرار نمود. در مورد عفونتهاي انگلي ناشي از تك ياخته، اين كنترل بايد 3 تا 4 هفته بعد از درمان انجام گرفته و در مورد افراد مداوا شده براي عفونت ناشي از كرم تنيا، 6-5 هفته بعد از درمان، انجام آزمايش مجدد توصيه مي گردد.