كشت ويروس ها

2

كشت ويروس ها:
ويروس ها تنها در محيط داخل سلولي رشد مي كنند و در واقع محيط هاي كشت سلولي و كشتهاي عضوي مي باشند.در اين ميان مي توان از محيط هاي كشتي مثل بافت كليه ميمون،جنين تخم مرغ،سلول هاي سرطاني و … نام برد.
لازم به توضيح است كه برخي از ويروس ها حتي در محيط هاي كشت سلولي نيز رشد نمي كنند،به عنوان مثال،تا به حال هيچ محيط كشتي براي ويروس هپاتيت B تهيه نشده است.
نظام تقارني ويروس ها:
مطالعه ساختمان ظاهري ويروس ها(symmetric arrangements of viruses) با استفاده از وسائل و روشهاي مختلفي نظير ميكروسكوپ الكتروني و تفرق پرتو x (x-ray diffraction) صورت مي گيرد.نتيجه اين تحقيقات نشان مي دهد كه ساختمان فيزيكي ويروس ها متقارن بوده و اين تقارن نتيجه ارايش و ترتيب كاپسومر هاي كپسيد انها است.
نوع تقارن كپسيد ممكن است به يكي از 3 صورت زير باشد:
1-ويروس هاي داراي تقارن چند وجهي يا مكعبي يا چند ضلعي منظم(Ichosahedral or cubic symmetry) مثل ادنو ويروس ها
2-ويروس هاي داراي (helical symmetry) مثل ارتوميكسو ويروس ها
3-ويروس هاي داراي ساختمان پيچيده كه تقارن خاصي در ساختمان انها ممكن است ديده نشود مثل پاكس ويروس ها و يا هر دو نوع تقارن چندوجهي و مارپيچي را داشته باشند مثل باكتريوفاژها

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.