كنترل كيفي محيط تاير مارتين اصلاح شده Modified Thayer-Martin-MTM

22222

كنترل كيفي محيط تاير مارتين اصلاح شده Modified Thayer-Martin-MTM
محيط انتخابي گنوكوكال بايد بعد از 13-24 ساعت انكوباسيون در دماي 35-37 درجه سانتي گراد در اتمسفر %5 دي اكسيد كربن از رشد N.gonorrhoeae ATCC 49226 پشتيباني نمايد.


دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.