كوكسيديا Coccidian

 

 
بعد از حدود نيم قرن مشخص گرديده كه توكسوپلاسما گوندي كه علت توكسوپلاسموزيس است يك كوكسيديا مي باشد.كشف ديگر،گروه هاي وابسته به ان يعني ساركوسيستيس و ايزوسپورا را نيز مشخص كرده است.
طبقه بندي نهائي اين ارگانيسم ها هنوز ناكامل است و حداقل بخشي از ان به علت ناشناخته ماندن چرخه زندگي كامل بعضي از انهاست.
كوكسيدياها پروتوزواهائي مي باشند كه به زير شاخه اسپورزا تعلق دارند و داراي يك مرحله جنسي در يك يا دو ميزبان مي باشند.
شايع ترين خصوصيت اكثر كوكسيدياها چرخه جنسي در موكوس روده يك يا دو ميزبان معين گوشتخوار است.نتيجه اين مرحله به وجود امدن اووسيت يا اسپورسيت است كه با مدفوع دفع شده و ميزبان واسطه را مبتلا مي نمايد و در بدن ان تكثير غيرجنسي انجام مي شود.
بعضي از گونه هاي ايزوسپورا ممكن است يك چرخه مستقيم با دو مرحله جنسي و غيرجنسي تكثير داشته باشند كه در روده يك ميزبان منفرد اتفاق مي افتد.شايع ترين و مهمترين بيماري انساني ناشي از كوكسيديا،توكسوپلاسموزيس است،اما بعضي از عفونتهاي كوكسيديايي با وجوديكه در انسان شايع نيستند احتمالا اكثر اوقات ناشناخته مي مانند.
عفونتهاي كوكسيديايي بسيار شايع بوده و از لحاظ اقتصادي در گربه ها،گاو،سگ و ماكيان اهميت دارند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.