لایزین د-کربوکسیلاز آگار (LIA)

لایزین د-کربوکسیلاز آگار (LIA):
د-کربوکسیله کردن برخی از اسیدهای آمینه مانند لایزین، اورنیتین و آرژینین در باکتری های خانواده انتروباکتریاسه می تواند به تشخیص باکتری کمک کند. آنزیم د-کربوکسیلاز در شرایط بی هوازی به گروه کربوکسیل اسید آمینه حمله می کند و آن را از اسید آمینه جدا کرده و ترکیبات قلیایی تولید می شود. اسید آمینه در اثر آنزیم های د-کربوکسیلاسیون تولید آمین و در اثر آنزیم های د-آمیناسیون تولید اسید می کند.
محیطی که بدین منظور طراحی شده است محیط لایزین آیرن آگارLIA))  می باشد. این محیط شامل پپتون، عصاره مخمر، گلوکز، لایزین، سیترات آمونیوم فریک، تیوسولفات سدیم، آگار و بروموکرزول پرپل به عنوان معرف‍pH  می باشد. این محیط در لوله و به صورت شیب دار یا butt-slant تهیه می شود. باکتری های مورد آزمایش در سطح و عمق محیط کشت داده می شوند. پس از ۲۴ ساعت نگه داری در انکوباتور واکنش های منفی به صورت رنگ بنفش در سطح و رنگ زرد در عمق و موارد مثبت به صورت وجود رنگ بنفش پر رنگ در عمق گزارش می شود. تولید سولفید هیدروژن در محیط کشت نیز به عنوان یک ویژگی تشخیصی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این محیط تشخیص واکنش های  د-آمیناسیون نیز میسر می گردد. دراین موارد سطح شیب دار قرمز و عمق لوله زرد رنگ می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *