لوسمي بلاستيك پلاسماسيتيك دندريتيك سل

لوسمي بلاستيك پلاسماسيتيك دندريتيك سل
نئوپلاسم بلاستيك پلاسماسيتيك دندريتيك سل  BPDCN  يك سرطان نادر بدخيم و مهاجم خوني است كه به طور شايع با
تظاهرات پوستي و درگيري سيستميك با سلول هاي سرطاني نمايان مي شود. اين بدخيمي در سال 2008 توسط WHO در گروه
لوسمي هاي حاد طبقه بندي شده است. اين سرطان بدخيم در قبل تحت عناوين نئوپلاسم هماتودرميك  Hematodermic  يا
لنفوم بلاستيك سلول هاي NK CD+4،CD56  نامگذاري شده بود. تمايز سلول هاي سرطاني به سوي سلول هاي پلاسماسيتوئيد
دندريتيك است كه از پيش سازهاي سلول هاي دندريتيك در بخش پاراكورتكس غدد لنفاوي بوده و سهم زيادي در توليد اينترفرون آلفا دارد.

سلول های بدخیم دارای تومورمارکرهای cd123 (گیرنده اینترلوکین 3)، cd4,cd68,cd56 هستند.