لوسمي حاد بازوفيليك

لوسمي حاد بازوفيليك
لوسمي حاد بازوفيليك يك لوسمي نادر است كه who آن را در گروه جديد قرار مي دهد. بلاست هاي سرطاني داراي هسته گرد
تا بيضي و گاهي دولوبه با گرانول هاي درشت آبي رنگ است. از ويژگي هاي مهم لوسمي، رنگ متاكروماتيك گرانول ها با توليدين بلو
به صورت قلوه اي مثبت است. PAS و رنگ منتشره براي فسفاتاز اسيدي است. در برخي از موارد رنگ آميزي (Toluidine blue)
در اين لوسمي علائم پوستي به علت افزايش هيستامين، ضايعات ليتيك استخواني و ارگانومگالي مشاهده مي شود.
بلاست ها داراي ماركرهاي  CD31 ,CD11 ,CD9 ,HLA-DR
مي باشند.