لوسمي حاد مايلوبالستيك در نوزادان و بچه ها

لوسمي حاد مايلوبالستيك در نوزادان و بچه ها

وراثت اختالالت كروموزومي و سندرمهاي ناپايدار DNA و اختالل در ترميم DNA و جهش در ژنهاي سركوبكننده تومور، استعداد به لوسمي را افزايش ميدهد.

بچههاي مبتال به تريزومي 21 يا سندرم دان (down) در خطر ابتال به لوسمي حاد مگاكاريوبالستيك بهويژه در سه سال اول زندگي هستند.

حدود %10 نوزادان مبتال به سندرم دان دچار Transient myeloproliferative disorder يا TMD ميگردند كه شبيه لوسمي ارثي است، ولي همانطور كه از نام آن پيداست موقتي بوده و ظرف چند هفته برطرف ميشود. 10 تا %20 اين دسته از نوزادان بعد از مدتي مبتال به لوسمي حاد مگاكاريوبالستيك AML- M5 ميگردند.

سلولهاي سرطاني در TMD و AML – M5 داراي جهش ژن GATA-1 در اكسون 2 ميباشند. فاكتور نسخه برداري GATA-1 رل بيولوژي مهمي در توليد گلبولهاي قرمز و مگاكاريوسيتها دارد.

خطر ابتال به لوسمي در mosaic Trisomy 21 كه فنوتايپ نرمال دارد نيز باالست.

شانس ابتال به لوسمي حاد مايلوبالستيك و سندرمهاي مايلوديس پالستيك AML/MDS در كمخوني فانكوني 15000 برابر جمعيت عادي است. از ويژگي هاي كمخوني فانكوني ناپايداري و شكستگي كروموزومي و اختالل در ترميم DNA ميباشد.

نارسايي مغز استخوان شبيه كمخوني اپالستيك است و شانس ابتال به لوسمي بيماران را تهديد مي كند. اختالالت اسكلتي از قبيل قد كوتاه، ميكروسفالي، اختالالت قلبي، گوارشي، سيستم ادراري، عقبافتادگي ذهني و پيگمانتاسيون پوست بهصورت لكههاي شيرقهوهاي در بيماران مشاهده ميشود.

 

جهش در ژن NF1 نوروفيبرومين( كه فرآوردههاي طبيعي آن RAS Inactiving GTP ase است بيمار را مستعد JMML / AML مي كند. همچنين جهش در ژن PTPNII كه فراورده طبيعي آن SHP- 2Tyrosine phosphatease است موجب سندرم نونان (Noonan) و استعداد ابتال به JMMl ميگردد.

چنانچه لوسمي در ماه اول تولد رخ دهد به آن لوسمي ارثي گويند. لوسميهاي ارثي AMLغالباً از زيرگروههاي M+ و M2 و M5 است.

افزايش شيوع لوسميهاي منوبالستيك غالباً ناشي از اختالل كروموزومي 11q23 و جابجايي ژن MLL است. بروز لوسمي AML –

M7 ممكن است در رابطه با اختالل كروموزومي 21 تريزومي 21 يا سندرم دان باشد. لوسميهاي ارثي با درگيري پوست

(Leukemic cutis) شبيه به نماي توتفرنگي (blue berry muffin)، هپاتواسپلنومگالي و درگيري سيستم اعصاب مركزي

تظاهر ميكند.

علائم لوسمی

برخي از جهشهاي شناختهشده در ابتال به AML عبارتند از:

  • جهش در ژن RUNX1 در سندرم اختالل ارثي پالكتي بااستعداد به .(FPD/AML) AML حروف F اختصاري Familial و حروف P و D به ترتيب platelet و disorder است. بيماري به شيوه آتوزوم غالب به ارث رسيده و نخست با اختالل عملكردي پالكتي بروز ميكند.
  • جهش در ژن P53 و Blm helicase است كه به ترتيب در سندرم Lifraumeni و Bloom مشاهده ميشود. حذف ژن سركوبكننده تومور (P53) موجب تومورهاي گوناگون در اعضاي يك فاميل ميشود.
  • جهش در ژن C-mpl )گيرنده ترومبوپويتين( موجب ترومبوسيتوپني با فقدان مگاكاريوسيت و افزايش شانس ابتال به AML ميگردد.
  • بيماري شواشمن دياموند به شيوه آتوزوم مغلوب به ارث رسيده و با نارسايي لوزالمعده، اختالل اسكلتي و نوتروپني همراه بوده و افزايش شانس ابتال به لوسمي حاد مايلوبالستيك بروز ميكند.
  • سندرم دياموند بلكفان ناشي از جهش در ژنهاي پروتئين ريبوزومال بوده كه با اپالزي خالص گلبولهاي قرمز و شانس ابتال به AML بروز مي كند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *