لوسمی حاد اریترومونوییدی AML_M6

لوسمی حاد اریترومونوییدی AML_M6
سلول های درگیر , سلول های رده اریتروییدی همراه با میلوبلاست هستند.

بالای 50درصد سلول های هسته دار مغز استخوان رده اریتروییدی باشند و بالای 20 درصد سلول های غیر اریتروییدی میلوبلاست و پرونرموبلاست می باشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.