لوسمی حاد میلوییدی AMl_M1

لوسمی حاد میلوییدی AMl_M1
وجود میلوبلاست فراوان در خون محیطی
در این لوسمی درجه تمایز میلوبلاست بیشتر است.
اندازه سلول کوچکتر گشته, از ظرافت هسته کاسته شده است.
پیدایش کانون های بسیار کوچک و پراکنده هتروکروماتین.
در سیتوپلاسم شاهد حضور گرانول های اولیه به تعداد بسیار اندک هستیم. (کمتر از ۲۰عدد در هر سلول)

لوسمی حاد میلوییدی AMl_M1

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.