لوسمی مزمن لنفوسیتیک CLL

لوسمی مزمن لنفوسیتیک CLL
لنفوسیتوز مطلق : افزایش تعداد لنفوسیت های بالغ در خون محیطی
احتمال وجود سلول تخریب شده یا سبدی شکل
Basket cell = smudge cell
کمتر از ده درصد سلولها پرولنفوسیت های با هستک واضح و سیتوپلاسم متوسط تا افزایش یافته
افزایش پرولنفوسیت به 10-55% : (cll/pll)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.