ليست كار بخش انگل شناسي

1- نمونه ها را بر اساس نوبت رديف مي كنيم از نوبت اول ، نوبت دوم ، نوبت سوم و شماره گذاري مي كنيم .

2- اسامي را وارد دفتر انگل شناسي مي كنيم.

3- لوله هاي موشكي را برداشته و روي آنها شماره گذاري مي كنيم.

4- به لوله هاي موشكي هر كدام 2سي سي از محلول پارازيت تست را اضافه مي كنيم .

5- در ظرف نمونه را باز كرده رنگ و حالت نمونه را گزارش مي كنيم .

6- با استفاده از آبسلانگ از نمونه ها برداشته و داخل لوله هاي موشكي حل مي كنيم .

7- در لوله ها را بسته و در سانتريفيوژ از سمت مخروطي مي گذاريم .

8-به مدت 1 دقيقه در دور 1000 سانتريفيوژ مي کنيم.

9-بعد از يك دقيقه محلول رويي را خالي كرده و رسوب را روي لام مي گذاريم با استفاده عدسي 10گزارش مي كنيم.

11- براي افراد زير 10 سال با استفاده از كاغذ PH متر ، PH مي گذاريم

12- براي افرادي كه OB درخواست دارند تست OB را بر طبق كيت OB مي گذاريم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.