ليست كار بخش ميكروب شناسي

 

  • ثبت نتايج آنتي بيوگرامهاي انجام شده .
  • وارد كردن تعداد WBC و مقدار با كتري افرادي كه كشت ادرار داشته اند در روز قبل از دفتر بيوشيمي ادرار به دفتر كشت .
  • تفسير نتايج كشت هاي روز قبل .
  • انجام آنتي بيوگرام براي كشتهاي مثبت روز قبل و تستهاي Imvic در صورت نياز.
  • وارد كردن نام كشتهاي روز جاري در دفتر .
  • انجام كشت نمونه هاي روز جاري.
  • وارد كردن نام تمام نمونه هاي روز در دفتر كامل ادرار.
  • چيدن لوله به تعداد كافي در جا لوله اي و شماره زدن آنها.
  • نوار زدن به لوله ها ي ادراي و دادن به دستگاه نوار خوان.

10-سانتريفيوژ كردن لوله هاي ادراري پس از نوزادان

11- وارد كردن نتايج نوارهاي ادراري به دفتر كامل ادرار

12- اندازه گيري وزن مخصوص ادرارها با رفراكتومتر از بافيمانده هاي ادرارهاي درون ظروف .

13- بخش ادرار درون لوله هاي ديگري و باقي گذاشتن رسوب آنها.

14- اضافه كردن اسيدسولفوساليسيلك 3% به ادرار ها در لوله هاي جديد براي تاييد پروتئين نواري.

15- وارد كردن نتايج مثبت پروتئين محلول پس از انعقاد توسط اسيد .

16- همزمان لوله هاي حاوي رسوب ادار و ريختن يك قطره از آن روي لام و قرار دادن لام بر روي آنها.

17- مشاهده رسوب ادرارها بر روي لام با ميكروسكوب و ثبت نتايج در دفتر كامل ادرار .

18- انجام تستهاي تائيدي لازم مانند لوگل براي بيلي روبين بر روي نمونه هاي مشكوك.

19- مشاهده دماي يخچال و انكوباتور و ثبت آن بر روي منحني ها.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.