لیست باکتریهای پاتوژن و بیماریزا و فلورنرمال ها

 

پاتوژن های گرم مثبت

 

 

پاتوژن های گرم منفی

 

 

 

کوکسی

 

 

 

نام باکتری

 

نام بیماری

 

نام باکترینام بیماری
 

استافیلوکوکوس اورئوس

 

عفونت بافتی و پوستی، باکتریمی، سندرم شوک سمی

نیسریا مننژیتیدیسمننژیت
استرپتوکوکوس پیوژن

 

عفونت بافتی و پوستی، فارنژیت و نازوفارنژیت

 

نیسریا گنورهسوزاک
استرپتوکوکوس آگالاکتیه

 

باکتریمی نوزادان، مننژیتاشریشیا کولیعفونت ادراری، پنومونی
استرپتوکوکوس پنومونیه

 

پنومونی،مننژیت

 

پروتئوساسهال
انتروکوکوس فسیومباکتریمی، عفونتهای  ادراری-بیمارستانیکلبسیلا پنومونیه و

اکسی توکا

عفونت ادراری، پنومونی
 

 

باسیل

 

 

لیستریا منوسیتوژنزباکتریمی ، مننژیت

 

شیگلااسهال
نوکاردیا

 

پنومونی، عفونت بافت نرم، آبسه مغزی

 

انترو باکترعفونت ادراری، پنومونی

پنومونی بیمارستانی

 

باسیلوس آنتراسیس

عفونت بافتی و پوستی، پنومونی، عامل بیوتروریسم

 

سراشیاپنومونی بیمارستانی
کورینه باکتریوم دیفتریهدیفتری  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فلور نرمال و پاتوژن های دستگاههای مختلف در بدن
فلور نرمال شایع دستگاه تنفسی (oropharynx,nasopharynx)Acinetobacter species – Viridans streptococci – β_Hemolytic streptococci –Streptococcus pneumoniae – Staphylococcus aureus- Staphylococcus epidermidis  – Entrococcus species  – Lactobacillus species – Actinomyces species-   Corynebacterium  diphtheriae – Neisseria species – Cryptococcus neoformans  – Mycoplasma species – Haemophilus influenzae– Haemophilus species- Branhamella (Moraxella)catarrhalis – -Herpes simplex virus- Enterobacteriaceae-Mycobacterium species-Pseudomonas species- Filamentous fungi- Klebsiella ozaenae -Eikenella corrodens – Bacteroides species-Peptostreptococcus species-Porphyromonas species – Prevotella species- Fusobacterium species- Veillonella species- Treponema species – Candida species
فلور نرمال دستگاه

ادرار

Staphylococci coagulase-negative( saprophyticus) – Streptococcus viridans– Lactobacilli –Diphthroids – Neisseria (nonpathogenic) –Propionibacterium – mycobacterium(commensal) – Mycoplasma (commensal)
فلور نرمال بینیStaphylococcus aureus –Staphylococcus epidermidis – Staphylococcus pneumoniae – Viridans streptococci– Neisseria species – Haemophilus species
فلور نرمال مری و معدهSurviving bacteria from upper respiratory tract and food
فلور نرمال گوش خارجیStaphylococcus epidermidis– Pseudomonas species –Enterobacteriaceae
فلورنرمال ملتحمه چشمStaphylococcus aureus – Staphylococcus epidermidis – Haemophilus species
فلور نرمال روده باریکEnterococcus species – Lactobacillus species – Clostridium species – Enterobacteriaceae – Mycobacterium species
فلور نرمال روده بزرگStaphylococcus aureus – Staphylococcus epidermidis – Group B Streptococcus – Viridans Streptococcusi- Enterococcus species –  Lactobacillus species – Clostridium species –Actinomyces species – Peptostreptococcus species – Pseudomonas species – other nonfermenters – Enterobacteriaceae – Bacteroidaceae – Treponema species – Mycobacterium species – Candida species
فلور نرمال واژنMycoplasma species – Ureaplasma urealyticum- Staphylococcus epidermidis – Group B Streptococcus– Viridans Streptococci – Enterococcus species- Lactobacillus species – Clostridium species – Actinomyces species – Bifidobacterium  species – Propionibacterium acnes- Peptostreptococcus species – Neisseria species – Acinetobacter species – Enterobacteriaceae – Gardnerella vaginalis – Candida species
 فلور نرمال ژنیتال خارجی و مجراMycoplasma species – Ureaplasma urealyticum – Enterococcus species – Enterobacter  – Bacteroidaceae – Mycobacterium
فلور نرمال پوستStaphylococcus aureus – Staphylococcus epidermidis – Viridans Staphylococci – Corynebacterium species – Propionicbacterium acnes – Malassezia furfur – Candida species
 

 

پاتوژنهای دستگاه تنفسی

Corynebacterium diphteriae-Neisseria gonorrhoeae-Mycobacterium tuberculosis- Mycoplasma pneumoniae- Chlamydia trachomatis- Chlamydia pneumonia-Bordetella species- Pneumocystis carinii- Legionella species- Nocardia species
پاتوژنهای دستگاه ادرار Community – acquired acute cystis : Escherichia coli- Klebsiella and other Entrobacteriaceae –Staphylococcous saprophyticus

 Hospitalized patients : E.coli- Klebsiella species –  Proteus mirabilis and other Entrobacteriaceae – Pseudomonas aeruginosa and Enterococci – other less frequently isolated agents are other gram negative bacilli such as  Acinetobacter- Alcaligenes- Citrobacter-Gardnerella vaginalis – β_Hemolytic Streptococci –  Neisseria gonorrhoeae

پاتوژنهای ژنیتالChlamydia trachomatis – Gardnerella vaginalis – Haemophilus ducreyi – Mycoplasma hominis- Mycoplasma genitalium – Neisseria gonorrhoeae – Neisseria meningitidis – Ureaplasma urealyticum
پاتوژن های  بیماران سرطانیAcute nonlymphocytic leukemia : Enterobacteriaceae – Pseudomonas – Staphylococci – Corynebacterium – jeikeium – Aspergilus – Mucor – Hepatitis C and other non A ,non B

Acute lymphocytic leukemia : Streptococci – Pnemocystis carinii-  Herpes simplex virus – Cytomegalovirus – Varicella zoster virus

Lymphoma : Brucella – Candida – Cryptococcus neoformans – Herpes simplex virus – Herpes zoster virus – Cytomegalovirus – Pnemocystis carinii – Toxoplasma gondii – Listeria monocytogenes – Mycobacteria – Nocardia- Salmonella – Staphylococci – Enterobacteriaceae – Pseudomonas – Strongy loides stercoralis

Mutiple myeloma : Haemophilus influenzae – Streptococci pneumoniae – Neisseria meningitidis – Enterobacteriaceae – pseudomonas – Herpes varicella zoster virus – Candida – Aspergillus

Reference:

Bailely and Scotts , Diagnostic Microbiology 2007

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *