مايع امنيوتيك Amniotic Fluid

م مممممممممممممممممممم
ازمايش مايع امنيوتيك در زنان حساس مثل زنان RH
منفي ارزش دارد،براي دانستن شدت هموليز،يك نمونه از مايع امنيوتيك را صاف و از 600 تا 350 نانومتر با اسپكتروفتومتر منحني ان را رسم مي نمايند.
اين منحني براي دانستن مقدار بيلي روبين و يا ساير مواد هموليزي مي باشد.در صورت اريتروبلاتوز شديد Erythroblastosis fetalis در 450 نانومتر منحني به حداكثر مي رسد.
با ساير اطلاعات ديگر مثل نسبت ليستين به اسفنگو ميلين،كراتي نين،توتال پروتئين،استريول جفت،مي توان به پزشك جهت دخالت در امر زايمان و پيش اگهي جنين كمك كرد.اندازه گيري استريول با راديو ايمونواسي انجام مي شود.
در جنين نرسيده نسبت ليستين به اسفنگو ميلين 1 است ولي 35 هفته كه از عمر جنين بگذرد ريه جنين طبيعي 4 مرتبه بيشتر اسفنگوميلين ترشح مي كند.
انجام ازمايش با كروماتوگرافي خيلي اسان است.جهت ازمايش،اين مواد را با كلروفرم استخراج كرده و بعد از نقطه گذاري در روي ورقه تين لير كروماتوگرافي،در تانك با محلول هاي مربوطه گذاشته و بعد از اتمام كار ورقه را در يك مزور استوانه اي قرار داده و براي رنگ اميزي چند عدد كريستال يد در ته ظرف قرار مي دهند و در مزور را مسدود مي نمايند.
لكه هاي حاصل را با استانداردليستين و اسفنگوميلين مقايسه و نسبت انها را باهم مي سنجند.
اين ازمايش نشان مي دهدكه ايا بعد از دخالت پزشك و در اوردن نوزاد،نوزاد تنفس مي تواند بكند يا نه.
الفا فيتوپروتئين را در مايع امنيوتيك با راديوايمونواسي ازمايش مي نمايند.
با اين ازمايش مي توان فهميد كه ايا جنين سالم است يا مبتلا به عوارض زير است:
بدون سر Anencephaly
ميلوسل Melocelle
اسپي نابي فيدا Spina bifida
و…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.