مایکوباکتریوم توبرکلوزیس حساسیت به TCH

این تست برای جداسازی مایکوباکتریوم بوویس از توبرکلوزیس مورد استفاده قرار میگیرد.
مایکوباکتریوم بوویس نسبت به TCH در غلظت ۱۰mg/ml حساس می باشد در صورتی که توبرکلوزیس و اویوم مقاوم هستند.
روش کار
از باکتری مورد نظر که در محیط مایع کشت داده شده است غلظت ۱/۱۰۰ و ۱/۱۰۰۰  به وسیله آب مقطر یا سرم فیزیولوژی تهیه نمایید.
۰/۱ میلی لیتر از این دو غلظت را بر روی محیط TCH  آگار کشت داده سپس محیط کشت را به مدت سه هفته در شرایط ۱۰ درصد گاز کربنیک در ۳۵ درجه سانتیگراد قرار دهید.
در صورتی که پس از سه هفته روی محیط TCH کمتر از ۱ درصد از ارگانیسم مورد آزمایش در مقایسه با محیط بدون TCH  پرورش یافت ارگانیسم را حساس به TCH گزارش مینمایند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.