مایکوباکتریوم لپره

مایکوباکتریوم لپره یا باسیل هانسن عامل بیماری جذام می باشد.
این باکتری باسیلی مستقیم یا کمی خمیده و باریک به اندازه باسیل سل میباشد که  انتهای آن تیز ، گرد یا چماقی شکل میباشد.
مایکو باکتریوم لپره اغلب در داخل مونوسیت ها ، هیستوسیت ها ، سلولهای اپیتلوئید بزرگ که تغییر شکل یافته اند قرار دارد.
این باکتریها بدون حرکت، بدون اسپور و گرم مثبت هستند. برای مشاهده آن میتوان از رنگ آمیزی زیل نلسون استفاده کرد.
از ضایعات پوستی ، مخاط بینی یا لاله گوش جهت کشت نمونه برداری میشود.  نمونه آلوده در پاشنه پای نوعی گورکن تزریق میشود که باعث گرانولوم موضعی میشود. از حیوان دیگری به نام آرمادیلو نیز میتوان بهره برد.
مایکوباکتریوم لپره را نمیتوان در محیط های مصنوعی کشت داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.