مایکوباکتریوم کانزاسی

 

6
مایکوباکتریوم کانزاسی یک فتو کروموژن است که برای رشد در دمای 37 درجه به محیط کشت پیچیده ای احتیاج دارد و میتواند در افراد با سیستم ایمنی ضعیف بیماری ریوی یا سیستمیک شبیه سل ایجاد کند ،این ارگانیسم به ریفامپین حساس بوده و با ترکیب اتامبوتول و ایزونیازید با ریفامپین نتایج خوبی بدست امده.
منبع عفونت مشخص نیست ومیزان سرایت پائین است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.