مایکوپلاسما

مایکوپلاسماها،ارگانیسمهائی کوچک و بدون دیواره هستندو مهمترین پاتوژن در این گروه ، مایکوپلاسما پنومونیه می باشد

مایکوپلاسما پنومونیه
بیماری
این ارگانیسم پنومونی “غیر معمول “آتیپیک” ایجاد می کند

ویژگیهای مهم
مایکوپلاسماها کوچکترین ارگانیسمهائی هستند که زندگی آزاد دارند، برجسته ترین ویژگی باکتریهای این گروه ، فقدان دیواره سلولی می باشد.
به همین جهت مایکوپلاسماها با رنگ آمیزی گرام، رنگ ناچیزی بخود ، رفته و همچنین آنتی بیوتیکهایی مانند پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها که رشد دیواره سلولی را مهار میکنند، بر آنها بی اثرند.

مایکوپلاسماها را می توان در آزمایشگاه بر روی محیطهایی مصنوعی کشت داد ، اما این باکتریها احتیاجات غذائی پیچیده ای دارند که شامل چندین نوع لیپید می گردد.

بیماریزائی و اپیدمیولوژی
مایکوپلاسما پنومونیه که فقط برای انسانها بیماریزا می باشد، از طریق قطرات ریز تنفسی انتقال می یابد .در ریه ها ،ارگانیسم فوق ، میله ای شکل بوده ، یک نوک تیز دارد.این نوک تیز حاوی پروتئینهای ویژه ایست که به عنوان نقطه اتصال باکتری به اپی تلیوم تنفسی محسوب می گردند.

مایکوپلاسما بنومونیه تنها یک سروتیپ داشته ، از نظر آنتی ژن ، مجزا از بقیه مایکوپلاسما ها می باشد.ایمنی در برابر آن ناقص بوده و وقوع مجدد بیماری ممکن است رخ دهد.در حین عفونت با مایکوپلاسما پنومونیه ، اتو آنتی بادیائی بر ضد گلبولهای قرمز ( آگلوتینیهای سرد )و سلولهای مغز ، ریه و کبد ساخته می شود .احتمالا تظاهرات خارج ریوی عفونت فوق ، بعلت وجود همین آنتی بادی هاست.

تشخیص آزمایشگاهی
معمولا برای تشخیص ارگانیسم فوق ، از کشت نمونه خلط استفاده نمی شود ، زیرا در این صورت برای مشاهده کلونی ها بر روی محیط اختصاصی به حداقل ا هفته زمان احتیاج است .
آزمون سرولوژیک آسای ترین راه تشخیص این بیماری است.اگر تیتر آگلوتینین سرد برابر 1:18th شتر باشد ، نشاندهنده عفونت جدید است . آگلوتینیهای سرد ، همان اتوآنتی بادهای IgM هستند که بر ضد گلبولهای قرمز نوع O ساخته شده ، این سلولها را در 4°C آگلوتینه می نمایند.با اینحال تنها نیمی از بیماران مبتلا به پنومونی مایکوپلاسما از نظر آگلوتینین سرد مثبت خواهد شد.

مایکوپلاسماها ی دیگر
مایکوپلاسما هومینیس یکی از علل غیر شایع به وجود آورنده بیماری التهابی لگن می باشد.
اورئوپلاسما اورئالیتیکوم یکی از چند عامل مولد آورتر غیر گنوکوکی می باشد .
اورئاپلاسماها قادر به تولید آنزیم آوره آز می باشند و به همین وسیله می توان آنها را از مایکوپلاسما ها تشخیص داد.
( آوره آز، آوره را به آمونیوم و دی اکسید کربن تجزیه می کند )

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *