محلول هيدروكسيد پتاسيم(پتاس)

55555555555555555555555555555555555555555555555555555

يكي از مهم ترين روش هاي تشخيص در بيماريهاي قارچي تهيه نمونه مستقيم با محلول هيدروكسيد پتاسيم است كه علاوه بر نمونه هاي پوستي در مورد ساير نمونه ها مثل خلط،چرك،ترشحات،بيوپسي،ادرار و مواد دفعي نيز بكار ميرود.
معمولا از رقت هاي 10-40 درصد پتاس استفاده مي شود(10-40 درصد پتاس+100 ميلي ليتر اب مقطر)
پتاس 20% جهت تراشه ناخن و پتاس 10% جهت ساير نمونه ها توصيه مي شود.
همراه كردن پتاس با دي متيل سولفوكسايد(DMSO) ياعث افزايش نفوذ پتاس در محلول و هم چنين سرعت شفاف نمودن را بالا مي برد.
افزودن گليسيرين يا گليسرول به پتاس مانع از رسوب كردن پتاس و تجزيه عناصري قارچي مي شود،به عبارتي حل شدن عناصر قارچي را كند و اهسته كرده،باعث مي شود تا بتوان نمونه را براي مدت بيشتري حفظ نمود.


دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.