محيطهای زمينه برای الکتروفورز پروتئين ها

 

کاغذ استات سلولز،ژل های آگارز، نشاسته و پلی اکريلاميد و…

الکتروفورز پروتئين

1- کاغذ استات سلولز و موادی که به صورت لايه های نازک استفاده می شوند که جداسازی براساس بارالکتريکی است.

 
2- ژل های آگارز، نشاسته و پلی اکريلاميد که جداسازی براساس اندازه مولکول و بار الکتريکی است.

 

ژل نشاسته
– قطر منافذ ژل کم است.
– جداسازی براساس اندازه مولکولی است.
– کيفيت نشاسته بسيار مهم است و بايد خالص باشد.

ژل پلی اکريلاميد
– قطر منافذ ژل مشابه اندازه پروتئينها است.
– از نظر شيميايی خنثی است.
– شفاف و بيرنگ است.
– ژل پلی اکريلاميد بايد پيش از افزودن عوامل پلی مريزه کننده degas شود.
– به ژل های رقيق پلی اکريلاميد مقداری آگارز اضافه می شود تا استحکام داشته باشد.
– اگر ژل آگارز بارها جوشانده و استفاده شود تغليظ می گردد و بافر آن نيز غليظ می شود بهتر است که يا در مقادير کم تهيه شود و يا مقداری آب (نه بافر) به آن اضافه گردد.
– پيش از هر بار استفاده از تانک افقی بهتر است بافر آن را به هم زد تا يونها به طور يکنواخت در ان پراکنده شوند.
– ارتفاع بافر روی ژل نبايد زياد باشد(چند ميلی ليتر) در غير اينصورت جريان بيشتر از بافر عبور می کند تا از ژل و زمان الکتروفورز افزايش می يابد.
– اگر به هنگام خارج کردن شانه از درون ژل روی آنرا بافر پوشانده باشد شانه راحت تر خـــارج می شود.
– هيچگاه به دستگاه مولد برق که روشن است سيم های تانک را وصل نکنيد بلکه ابتدا دستگاه را خاموش کرده و سپس سيم ها را وصل نموده و ولتاژ را بالا ببريد.
– هيچگاه هنگام برقرار جريان انگشت خد را درون بافر وارد نکنيد چون امکان برق گرفتگی وجود دارد.
– هنگام رنگ اميزی ژل مراقب اتيديم برومايد باشيد زيرا موتاژن بسيار قوی است.
– فورماميد در ژل های denaturing

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.