محيط رشد مايكوپلاسما

 

88888888888888888888888888

 

Mycoplasma agar base
اين محيط كشت شناخته شده به عنوان PPLO Agar base ،فرمول پايه براي تهيه محيط هاي كشت مايكوپلاسما است.
تعدادي از محيط هاي كشت گوناگون براي تقويت رشد مايكوپلاسماها توسعه داده شدند.منشا مايكوپلاسماها به pplo (pleuropneumonia like organisms) منسوب است.
Pplo agar base توسط morton و همكارانش فرموله شد تا با مواد مغذي براي رشد اين ارگانيسم ها به كار برده شود.
براي تهيه يك محيط غني غير انتخابي،2 ميلي ليتر سرم اسب و 5 ميلي ليتر عصاره مخمر كه به صورت خاصي تهيه شده را مي توان با 75 ميلي ليتر از مايكوپلاسما اگار بيس استريل و خنك شده تركيب نمود و داخل پليت ها تقسيم كرد.
براي جداسازي مايكوپلاسما پنومونيه و ديگر گونه ها مي توان MYCOPLASMA ENRICHMENT WITHOUT PENICILLIN و 50000 واحد پني سيلين g را به 70 ميلي ليتر مايكوپلاسما اگار بيس استريل خنك افزود.
Enrichment محتوي سرم اسب،عصاره مخمر و استات تاليوم است.با افزودن mycoplasma enrichment محيط كاملا مغذي مي شود،همانگونه كه براي متابوليسم گونه هاي مايكوپلاسما مورد نياز است.
استات تاليوم و پني سيلين،بيشتر باكتري ها و قارچ ها را مهار مي كند.

كنترل كيفي محيط مايكوپلاسما بيس اگار
Mycoplasma pneumonia ATCC 15531:رشد مي كند(انكوباسيون هوازي مكمل شده با co2)
Mycoplasmaorale ATCC 23714:رشد مي كند(انكوباسيون بي هوازي)

سطوح پليت هاي محتوي محيط كامل را با افزودن قطرات مايع تلقيح يا به روش تلقيح با سواپ،تلقيح نمائيد.پليت ها را در دماي 35+/-2 به مدت 21 روز در اتمسفر محتوي 5-10% دي اكسيد كربن انكوبه نمائيد.اگر به وجود مايكوپلاسما بوكال M.BUCALE ،مايكوپلاسما فسيوم m.facium،مايكوپلاسما ارالm.orale،مايكوپلاسما ساليواريومm.salvarium مشكوك هستيد،در اتمسفر بي هوازي انكوبه نمائيد.پليت ها را 48 ساعت بعد بررسي نمائيد.
اگر چه تا بعد از انكوباسيون به مدت 3 هفته نبايد منفي در نظر گرفته شوند و دور انداخته شود.ممكن است زودتر از 24 ساعت انكوباسيون ظاهر گردد.
در بررسي ميكروسكوپي پليت هاي وارونه شده،كلوني هاي مثبت به صورت مركز متراكم دانه دار و كروي ديده مي شوند كه با محيط نازك تري شبيه پرده احاطه شده اند(ظاهر تخم مرغ نيم رو).
در غياب ساختمان تخم مرغ نيمرو،كلوني هاي ظاهري دانه دار و كروي هستند.رنگ متيلن بلو لاجوردي (methylene blue azure) در رنگ اميزي كه توسط dienes مورد استفاده قرار گرفت،مي تواند در بررسي كلوني ها مفيد باشد.
مايكوپلاسما نژاد T(مثل ureaplasma) به استات تاليوم در enrichment حساس هستند،بنابراين ،اين محيط براي كشت انواع T توصيه نمي شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.