محيط كليگلر اهن اگار Kligler iron agar

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
اين محيط كشت،براي تفكيك اعضاء خانواده انتروباكترياسه بر اساس توانايي در تخمير دكستروز و لاكتوز و تجزيه سولفيدها به كار مي رود.در سال 1911،Russell يك محيط لوله اي دو قندي جديد را براي جداسازي باسيل هاي تيفوئيد از ادرار و مدفوع شرح داد.شش سال بعد kligler محيط استات سرب (lead acetate) ساده را براي تفكيك گروه تيفوئيد-پاراتيفوئيد توسعه داد.بعدا kligler محيط هاي كشت مورد استفاده در جداسازي و تفكيك تيفوئيد،ديسانتري و باسيل هاي وابسته را ارزيابي كرد و محيط Russell را تائيد نمود.baily & lacy فنل رد را به جاي معرف Andrade كه قبلا به عنوان معرف ph‌ به كار مي رفت،جايگزين كردند.
در فرمول رايج kligler iron agar،تركيبات محيط استات سرب kligler با اگار دو قندي Russell اميخته مي شود.
Kligler iron agar،علاوه بر كازئين و پپتون هاي گوشت(meat peptones) محتوي لاكتوز و دكستروز است كه به واسطه تغيير رنگ معرف ph(فنل رد) در پاسخ به اسيد توليد شده در طي تخمير اين قندها،قادر است گونه باسيل روده اي را تفكيك كند.غلظت دكستروز فقط 10% غلظت لاكتوز است.تركيب سيترات امونيوم فريك و تيوسولفات سديم،شناسايي توليد سولفيد هيدروژن را ميسر مي سازد.
غير تخمير كننده هاي لاكتوز مثل(سالمونلا و شيگلا)در ابتدا سطح شيب دار زرد رنگي را توليد مي كنند كه ناشي از اسيد توليد شده به دليل تخمير مقدار كمي دكستروز است..قتي دكستروز تمام مي شود،در محيط هوازي شيب دار،به علت اكسيداسيون اسيد ها،واكنش به قليايي(سطح شيب دار قرمز)بر مي گردد.اين برگشت،در محيط بي هوازي عمق رخ نمي دهد و اسيدي باقي مي ماند(عمق زرد).
تخمير كننده هاي لاكتوز،سطح و عمق زرد را توليد مي كنند،چون اسيد كافي در سطح شيب دار توليد مي شود تا ph اسيدي را تحت شرايط هوازي حفظ كند.ارگانيسم هاي ناتوان در تخمير دو كربوهيدرات،سطح و عمق قرمز توليد مي كنند.
توليد سولفيد هيدروژن با ايجاد رنگ سياه در تمام يا با تشكيل يك حلقه در نزديكي بالاي عمق،ثابت مي شود.توليد گاز(واكنش ائروژنيك)به صورت ايجاد حباب هاي تكي،يا با شكافتن يا با جابجا شدگي اگار نشان داده مي شود.
محيط را به مقدار زياد با رشد يك محيط پليتي مورد استفاده براي كشت انتروباكترياسه يا يك كشت خالص براث با كشت سطح شيبدار و سپس سوراخ كردن عمق اگار تلقيح نماييد.لوله ها را به مدت 24-18 ساعت در دماي 2+/-35 در شرايط هوازي انكوبه نماييد.
براي بالا بردن شرايط قليايي در سطح شيبدار،با شل كردن درپوش لوله،اجازه داده مي شود كه تبادل هوا صورت گيرد.
اگر درپوش لوله محكم بسته شود،يك واكنش اسيدي(ايجاد شده فقط با تخمير دكستروز)سطح شيبدار را در بر مي گيرد.
واكنش هاي شاخص (typic) توليد شده توسط خانواده انتروباكترياسه(اكثر گونه ها در اين جنس)به شرح زير مي باشد.
سيتروباكتر(citrobacter):سطح قليايي،عمق اسيدي،گاز +،SH2 +/-
ادواردسيلا (Edwardsiella):سطح قليايي،عمق اسيدي،گاز +،SH2 +
اشريشياكولي(Esherichia coli) :سطح اسيدي،عمق اسيدي،گاز +،SH2-
انتروباكتر(Enterobacter):سطح و عمق اسيدي،گاز+،SH2-(البته E.aerogenes ممكن است حتي با وجود تخمير لاكتوز،به حالت قليايي برگردد)
مورگانلا(Morganella):سطح شيبدار قليايي و عمق اسيدي،گاز+/-،SH2-
پروتئوس(Proteus):سطح قليا يا اسيدي،عمق اسيدي،گاز +،SH2/+
پروويدنسيا(Providencia):سطح شيبدار قليايي،عمق اسيدي،گاز+/-،SH2/-
سالمونلا(Salmonella):سطح قليايي و عمق اسيدي،گاز و SH2 هردو /+
شيگلا(Shigella):سطح قليايي و عمق اسيدي،گاز و SH2 هر دو /-
كنترل كيفي محيط KIA
Esherichia ATCC 25922:سطح شيبدار اسيدي،عمق اسيدي با گاز،سولفيد هيدروژن/-
Salmonella tuphimurium ATCC 14028:سطح قليايي،عمق اسيدي همراه با گاز،SH2/-
Shigella flexneri ATCC 12022:سطح قليايي،عمق اسيدي،SH2/-

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.