محيط SIM

محيط SIM

اين محيط هم زمان شامل سه تست توليد سولفور ايندول وحرکت ميباشد باکتري رابايد بانيدل به صورت يک خط صاف وعمود دران کشت داد پس از 24 ساعت انکوباسيون دردماي 37درجه درصو رتيکه باکتري از خط کشت خود خارج شده ودرمحيط کشت پخش شود وبه صورت يک درخت وارونه درايد با کتري حرکت مثبت محصوب خواهد شد درصورت سياه شدن محيط که دراثر وجود اهن درمحيط مي باشد باکتري توليد کننده H2S مي باشد . اين محيط همچنين حاوي اسيدامينه تريپتوفان بوده ودرصورتيکه باکتري داراي انزيم تريپتوفاناز باشد انرابه ايندول تبديل کرده که مي توان ان را بااضافه کردن چند قطره معرف کوواکس به سطح محيط وايجاد رنگ صورتي تشخيص داد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.