محيط TSI

محيط TSI

محيطي لوله اي وقرمز رنگ بوده داراي سه قند لاکتوز گلوکز وسوکروزمي باشد که براساس اينکه کدام يک مورد مصرف قرار گيرندوکدام قسمت محيط بالاي شيب دار ياقسمت انتهائي اسيدي يا زرد شود ويا قليائي وقرمز باقي به ماند   واکنشهاي متفاوتي را برروي اين محيط باعث مي شوند چون اسيد اسيد الک اسيد ياالک الک که البته مورد اخرتوسط انتروباکترياسه بوجود نمي ايد ونشان دهنده يک باکتري از خوانواده ديگر مي باشد همچنين اين محيط حاوي اهن بوده که درصورت توليد H2Sبه رنگ سياه درخواهد امد البته اين خصوصيت درمحيط SIM هم وجوددارد و همچنين مي توان توليد گاز رانيز که درانتهاي لوله باعث ايجاد حفره ويا بالا رفتن کامل محيط دردرون لوله مي شود رادر اين محيط شاهد باشيم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.