محیط هکتون آگار Hektone Enteric agar

محیط هکتون آگار Hektone Enteric agar
این محیط به خاطر خاصیت انتخابی قابل توجه است و یه ویژه در جداسازی گونه شیگلا مفید است. در فرمول موجود دزوکسی کلات سدیم در آن حذف شده و غلظت‌ نمک‌های صفراوی کاهش یافته است. هم چنین، به منظور خنثی کردن اثرات مهار کنندگی نمک صفراوی غلظت پیتون در آن افزایش یافته است از فرمول اصلی متفاوت است HE به عنوان یکی از محیط تهیه شده در پلیت برای جداسازی سالمونلا و شیگلا در روش کار  CDC از نمونه‌های مدفوع توصیه می شود. که به خاطر ویژگی انتخابی محدود و ویژگی تفکیک آن است نمک‌های صفراوی رشد ارگانیسم‌های گرم مثبت را مهار می‌کنند، اگرچه می‌توانند برای بعضی از انواع گرم منفی سمی باشند این محیط  دارای سه کربوهیدرات لاکتوز، ساکارز و سالیسین برای تفکیک‌ مطلوب پاتوژن‌های روده‌ای از طریق رنگ کلنی‌ها و محیط مجاور به کلونی‌ها است. به منظور کمک در مشاهده پاتوژن‌های روده‌ای و به حداقل رساندن مشکل تأخیر در تخمیرلاکتوز، غلظت لاکتوز بالاتر از بسیاری از محیط های دیگر است.
سیترات آمونیم فریک و تیوسولفات سدیم در محیط قادر به نشان دادن تولید سولفید هیدروژن هستند در نتیجه به علت تولید کلنی هایی بامراکز سیاه در کمک به تشخیص سالمنلا از شیگلا کمک می کند. سیستم اندیکاتور شامل فوشین اسیدی و برم تیمول بلو، نسبت به بسیاری از محیط‌های روده‌ای دیگر سمیت کمتری دارند در نتیجه در جداسازی بهتر پاتوژن‌های روده‌ای موثر است این محیط را هرگز اتوکلاو نکنید.
سالمونلا روی این محیط کلنی‌های سبز متمایل به آبی با کانون سیاه ایجاد می کنند شیگلا کلنی سبزرنگ تولید می‌کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *