محیط کشت New York City Medium

33333333333333333

 

هدف اين محيط،جداسازي نايسريا گونوره و مننژيتيديس از نمونه هاي محتوي فلور ميكروبي مخلوط است.
اين محيط كشت،محتوي هموگلوبين،yeast dialysate و پلاسماي اسب است كه ان را بسيار غني مي سازد تا رشد نيسريا گونوره و مننژيتيديس را تقويت كند.
انتخابي بودن محيط براي اين دو ارگانيسم با چهار انتي بيوتيك كه از فلور نرمال جلوگيري مي كند كامل مي شود.
وانكومايسين از رشد باكتريهاي گرم مثبت ممانعت مي كند،كليستين از رشد باسيل هاي گرم منفي ممانعت مي كند،امفوتريسين B از رشد مخمر ها و كپك ها ممانعت مي كند.تري متوپريم از سوارمينگ گونه پروتئوس جلوگيري مي كند.
نشاسته ذرت،تركيب ديگري است كه مواد سمي مهار كننده رشد گونه نيسريا را جذب مي كند.
وقتي New york city medium براي جداسازي نيسريا گونوره و مننژيتيديس به كار مي رود،بايد پليت ها را تحت در اكسيد كربن بالا براي چند روز انكوبه نمود.چون 5% گونوكوك ها توسط انتي بيوتيك بويژه وانكومايسين موجود در اين محيط ممانعت مي شوند،يك اگار غير انتخابي مثل شكلات اگار نيز بايد مورد استفاده قرار بگيرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.