محیط DNase Test Agar

این محیط کشت در ارزیابی فعالیت دزوکسی ریبونوکلئاز (DNase) باکتری ها و قارچ ها و خصوصاً به عنوان کمک در تشخیص استافیلوکوک های بیماریزا بکار می رود.

with Toluidine  Blue Test Agar DNase برای کمک در تفکیک و تشخیص گونه سراشیای بدون پیگمان که ممکن است به اشتباه  بعنوان گونه انتروباکتر و کلبسیلا تشخیص داده شوند، به کار می رود.

۲-  اساس آزمایش:

اگر استافیلوکوک آنزیم DNase داشته باشد این آنزیم، اسیدنوکلئیک را هیدرولیز می نماید که با استفاده از معرف و ایجاد هاله شفاف در اطراف محل رشد باکتری می توان به این موضوع پی برد.

ویژگی های آزمایش:

حساسیت: ۹۹% استافیلوکوک های کواگولاز مثبت،  DNase مثبت نیز هستند.

اختصاصیت:۲۰% استافیلوکوک های کواگولاز منفی، DNase مثبت هستند.

۳-  نمونه اولیه:

پلیت های LEMB Agar  یا Sheep Blood Trypticase Soy Agar with 5% حاوی
ارگانیسم مورد نظر

۴-  مواد و ابزار مورد نیاز: 

  • پلیت Test Agar DNase
  • معرف اسید کلریدریک ۱N (یک نرمال) یا معرف تولوئیدین بلو ۱/۰%

توجه : پلیت هایwith Toluidine  Blue  Test Agar DNase را می توان مستقیماً بدون افزودن معرف بررسی نمود، چون خود محیط کشت حاوی  g/lit 05/0 از ماده Toluidine Blue O     می باشد. مقدار این ماده در محیط کشت نباید از ۰۰۵/۰ %  تجاوز کند چون در غلظت های بالاتر ممکن است شناسایی فعالیت DNase  را مشکل سازد.

۵-  روش انجام کار:

پلیت های  DNase Test Agar یاDNase Agar with Toluidine Blue  را با نمونه مورد نظر به صورت نقطه ای (یا خطی) تلقیح نمایید. پلیت ها را به مدت ۲۴-۱۸ ساعت در دمای°۲ ± ۳۵ سانتیگراد انکوبه نمایید. پس از انکوباسیون، روی پلیت های DNase Test Agar  ساده، اسید کلریدریک ۱ نرمال و یا تولوئیدین بلو ۱/۰% بریزید به گونه ای که سطح پلیت را کاملاً بپوشاند و سپس آن را بر روی زمینه تیره قرار داده و بررسی نمایید. تلقیح باید نقطه ای باشد، چون بعضی از سویه های استافیلوکوک اورئوس به خوبی بر روی محیط، رشد نمی کنند و در نتیجه میزان رشد برای ارزیابی فعالیت DNase کافی نخواهد بود. در صورت تلقیح نقطه ای، حتی اگر در محل تلقیح، رشدی ایجاد نشود می توان فعالیت DNase را ارزیابی نمود.

 

 

 

–   DNase Test Agar که اسید کلریدریک یک  نرمال روی آن ریخته شده است:

  1. a) مثبت: فوراً هاله های شفاف کاملاً مشخصی اطراف کلنی یا محل تلقیح را در محیط کشت احاطه می کنند.
  2. b) منفی: اطراف کلنی ها یا محل تلقیح شفاف نمی شود.

 

– DNase Test Agar که تولوئیدین بلو ۱/۰% روی آن ریخته شده است:

  1. a) مثبت: هاله های شفاف قرمز صورتی، اطراف کلنی یا محل تلقیح را احاطه می کنند. محیط در جایی که DNA باقی مانده باشد آبی می شود.
  2. b) منفی: هاله های کدر قرمز صورتی اطراف کلنی یا محل تلقیح را احاطه می کنند.

 

  • پس از انکوباسیون روی پلیت هایDNase Test Agar With Toluidine Blue ، معرف ریخته نمی شود و مستقیماً بررسی می گردد.
  1. مثبت (+): هاله شفاف قرمز صورتی واضحی اطراف کلنی یا محل تلقیح را در یک محیط آبی (نیلی) احاطه می کند.
  2. منفی (-): بدون تغییر، محیط به رنگ آبی تیره شفاف باقی می ماند.

 

۶-   برنامه کنترل کیفی (QC):

:DNase Test Agar

Staphylococcus aureus ATCC 25923 : رشد متوسط تا زیاد، احاطه شده با هاله شفاف
صورتی تا قرمز (کنترل مثبت)

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228: رشد متوسط تا زیاد، بدون هاله (کنترل منفی)

 

DNase Test Agar with Toluidine Blue :

Klebsiella pneumoniae ATCC 33495 : رشد متوسط تا زیاد، بدون هاله (کنترل منفی)

Serratia  marcescens ATCC 13880: رشد متوسط تا زیاد، احاطه شده با هاله صورتی شفاف (کنترل مثبت)

۷-  تداخلات: 

بعضی از سویه های استافیلوکوک ممکن است روی DNase Test Medium with Toluidine Blue مهار شوند.

پروتئوس ولگاریس، سودوموناس آئروژینوزا و آئروموناس، واکنش های مثبت زیادی برای تولید DNase نشان می دهند.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *