محیط Kligler Iron Agar

تفکیک اعضاء خانواده انتروباکتریاسه بر پایه توانایی در تخمیر دکستروز (گلوکز) و لاکتوز و تجزیه سولفیدها

  • اساس آزمایش:

محیط کشت KIA، علاوه بر کازئین و پپتون های گوشت Meat Peptones))، محتوی لاکتوز و دکستروز است که و در طی تخمیر این قندها به واسطه تغییر رنگ معرف pH (فنل رد) در پاسخ به اسید تولید شده، قادر است گونه باسیل های روده ای را تفکیک نماید. غلظت دکستروز فقط در این محیط۱۰% غلظت لاکتوز است. ترکیب سیترات آمونیم فریک و تیوسولفات سدیم، شناسایی تولید سولفید هیدروژن را میسر می سازد.

توجه: به هنگام تهیه محیط کشت باید دقت شود که طول سطح شیب دار و عمق محیط کشت در لوله حدودا ۳ سانتی متر باشد.

 

۳- نمونه اولیه:

کشت ارگانیسم مورد نظر بر روی محیط پلیتی روده ای یا کشت Broth خالص

 

۴- مواد مورد نیاز:

لوله محیط کشت KIA بصورت شیب دار

 

 ۵-  روش انجام کار:

محیط کشت را با مقدار زیادی از کلونی باکتری مورد نظر، با کشت مارپیچی روی تمام سطح شیب دار و سپس سوراخ کردن عمق آگار (و یا بالعکس) تا فاصله ۵-۳ میلی متری عمق لوله، تلقیح نمایید. لوله ها را به مدت  ۲۴-۱۸ ساعت و در صورت عدم واکنش تا  ۴۸ ساعت ، در دمای C °۲ ± ۳۵ در شرایط هوازی انکوبه نمایید. بعد از انکوباسیون، نتیجه واکنش در سطح شیب دار و عمق را ثبت نموده، تشکیل گاز و تولید سولفید هیدروژن را یادداشت نمایید.

غیرتخمیرکننده های لاکتوز (مثل سالمونلا و شیگلا) در ابتدا رنگ زرد تولید می کنند که ناشی از اسید تولید شده به دلیل تخمیر مقدار کمی دکستروز است. وقتی دکستروز تمام می شود در سطح محیط شیب دار (منطقه هوازی)، به علت اکسیداسیون اسیدها واکنش به حالت قلیایی (سطح قرمز) برمی گردد. این تغییر رنگ در عمق (منطقه بی هوازی) رخ نمی دهد، پس اسیدی (عمق زرد) باقی می ماند.

تخمیرکننده های لاکتوز سطح و عمق زرد تولید می کنند، چون اسید کافی در سطح شیب دار تولید می شود تا pH اسیدی را تحت شرایط هوازی حفظ کند. ارگانیسم هایی که توانایی تخمیر هیچ یک از دو کربوهیدرات را ندارند، سطح و عمق قرمز تولید می کنند.

 

 

تولید سولفید هیدروژن با ایجاد رنگ سیاه در تمام عمق یا با تشکیل حلقه سیاه در نزدیکی عمق اثبات می شود. تولید گاز با ایجاد حباب یا با شکافتن یا جابجا شدگی آگار نشان داده می شود.

 

۶- برنامه کنترل کیفی (QC):  

 

سولفیدهیدروژن (H2S)عمقسطح شیب دارارگانیسم

 

اسیدی با گازاسیدیEscherichia coli ATCC 25922
+اسیدی با گازقلیاییSalmonella  typhimurium  ATCC 14028
اسیدیقلیاییShigella flexneri ATCC 12022
قلیاییقلیاییPseudomonas aeruginosa
+اسیدیاسیدیCitrobacter freundii

 

۷- تداخلات: 

  • سولفات فروس موجود در این محیط به عنوان معرف H2S گاهی دارای حساسیت کمتری نسبت به سایر نمک های فریک می باشد. بنابراین ممکن است در ایجاد H2S در TSI و KIA  با سایر محیط های کشت مثل SIM  مغایرت هایی دیده شود.
  • برای بالا بردن شرایط قلیایی در سطح شیب دار باید با شل کردن در پیچ لوله، اجازه داده شود تا تبادل هوا صورت گیرد. اگر در پیچ لوله محکم بسته شود، یک واکنش اسیدی که فقط با تخمیر دکستروز ایجاد شده، سطح شیب دار را نیز دربرمی گیرد.
  • عمق لوله های KIA  و TSI،  با تخمیر گلوکز، اسیدی می شود و در صورت تولید H2S، اغلب سیاه شدن از ته لوله شروع می شود، (بویژه با باکتریهای غیر تخمیر کننده لاکتوز) بنابراین اگر عمق سیاه است باید آن را اسیدی در نظر گرفت.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *