مراحل تضمين کيفيت در آزمايشگاه خونشناسي

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

مراحل تضمين کيفيت در آزمايشگاه خونشناسي

پيش از آناليز:
شامل شناسايي بيمار، استراحت بيـمار پيـش از نمونه گيري، نبستن گارو بيـش از يک دقيقه ، ملايم کشـيدن پيستون سرنگ ، ميزان مناسب ضد انعقاد مناسب، خون کافي ، مخلوط نمودن خون با ضد انعقاد به مدت کافي،عدم ماندن نمونه براي مدت طولاني (بيش از 2 الي 3ساعت در اتاق و يکروز در يخچال 4 درجه) ،رولر شدن نمونه ها به مدت کافي قبل از آزمايش ، تهيـه گسترش مناسب در اسرع وقت ، رنگهاي هماتولوژي کنترل شده، رنگ آميزي مناسب و استاندارد گسترش
آناليز :
شامل روشهاي آزمايش استاندارد و کنترل کيفيت آزمايشات ، دستگاهها ،ابزارآلات و مواد مصرفي
پس از آناليز:
شامل ثبت و بايگاني نتايج صحيح و دقيق و به موقع و کامل در دفاتر و کامپيوتر،چک مجدد از نظر وجود احتمال خطا
کنترل کيفيت در آزمايشگاه خونشناسي
کنترل صحت روزانه
ارتباط لام خون محيطي و شمارش سلولها با وضعيت بيمار Correlation Check
خون کنترلي و تهيه چارت Control sample
Duplicate test
يا تست بازبيني Check test
Daily Mean
(عدم تفاوت زياد مقادير پارامترهاي خوني يک فرد در دو بار نمونه دادن يا دو نوبت مراجعه) Delta test
تصديق کاليبراسيون هفتگي
Calibration stability Or Britin formula Or gusset test Or Ttest
تضمين کيفيت ماهيانه
کنترل دقت سل کانتر
کنترل کيفيت کيتها و ريجنتها و تاريخ مصرف و موجودي انبار
کنترل کيفيت رنگ آميزي لام خون محيطي (رومانوفسکي و حياتي)
کنترل کيفيت شمارش افتراقي پرسنل
کنترل کيفيت ESR
تضمين کيفيت هر شش ماه يکبار
کنترل دستگاه با روشهاي مرجع
کنترل کيفيت اسپکتروفتومتر، ميکروهماتوکريت سانتريفيوژ
کنترل کيفيت ملانژورها و سمپلرها
تصديق کاليبراسيون Calibration stability
Britin formula Or gusset test Or Ttest
Tn و SDفرمول 5 نمونه روز قبل را که در يخچال 4 درجه نگهداري شده روز بعد به دستگاه ميدهيم با استفاده از نبايستي از عدد بحراني 2.78 بيشتر باشد. در اينصورت دستگاه از ديروز تا به امروز Tn را محاسبه ميکنيم . لازم را ندارد. Stability
توصيه شده هرهفته يکبار اينکار انجام شود ولي بنظر من هر روز ضرورت دارد.
تصحيح فاکتور دستگاه
انتخاب مي نماييم Hb,Hct سه نمونه با مقادير بالا ،متوسط و پايين.
هرنمونه را 5 بار با روش درابکين (با استاندارد!) و ميکروهماتوکريت انجام ميدهيم.
براي هريک ميکنيم CF را حساب مي نماييم
دستگاهي – دستي
Correction Factor =——————————-
دستگاهي
CF = CF1+CF2+CF3
البته بايستي هماتوکريت را 1 الي 3 درصد کمتر از روش دستي تنظيم نمود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.