مضرات و اثرات داروی آتنولول

اثرات و عوارض مصرف آتنولول,نحوه مصرف و خوردن آتنولول,فواید داروی آتنولول,درمان با آتنولول,دوز مصرفی آتنولول,موارد کاربرد آتنولول,خطرات آتنولول

آتنولول     Atenolol

اشكال دارويي     Tab: 50mg , 100mg

موارد و مقدار مصرف :
هايپرتانسيون
بزرگسالان: دوز اوليهmg 50- 25 يكبار در روز است. در صورتي كه فشار خون بيمار كاملاً كنترل نشد مي توان يك داروي ديورتيك به آتنولول افزود. اگر هم پاسخ باليني مناسبي ايجاد نشد دوز آتنولول به mg100 يك بار در روز افزايش داده مي شود. دوز بالاتر از mg100 اثر بيشتري ايجاد نخواهد كرد.
آنژين صدري
بزرگسالان: دوز اوليه mg50 يكبار در روز است. درصورتيكه پاسخ باليني مناسب ايجاد نشد پس از يك هفته دوز دارو به mg100 يكبار در روز رسانده مي شود. در بعضي بيماران لازم است تا mg200 دارو تجويز شود.

آتنولول
انفاركتوس ميوكارد
شروع درمان بايد طي 12 ساعت پس از مشاهده علائم انجام گيرد و به مدت 7 روز ادامه پيدا كند. دوز دارو mg50 دوبار در روز يا mg100 يكبار در روز مي باشد.
دوز عمومي در كودكان mg/kg5/1- 8/0 در روز تا حداكثر mg/kg2 است.
موارد منع مصرف و احتياط :
درصورت وجود براديكاردي سينوسي، شوك قلبي، نارسايي قلب و كاهش فشار خون سيستوليك به كمتر از 100 ميلي متر جيوه (براي پيشگيري از انفاركتوس) نبايد مصرف شود.
مقدار مصرف در سالمندان بايد بر اساس پاسخ بيمار تعيين شود و در بيماران مبتلا به عيب كار كليه مقادير مصرف بايد كاهش يابد.
در صورت لزوم قطع مصرف دارو، قطع مصرف بايد به تدريج صورت گيرد.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه D حاملگي قرار دارد و بهتر است در دوران شيردهي استفاده نشود.
تداخلات مهم :
داروهايي كه بتابلوكرها (از جمله آتنولول) را تحت تاثير قرار مي دهند: نمكهاي آلومينيوم، باربيتوراتها، نمكهاي كلسيم، كلستيرامين، NSAID ها، آمپي سيلين، ريفامپين، ساليسيلاتها، هالوپريدول، الكل،    بلوك كننده هاي كانالهاي كلسيمي، ضد بارداريهاي خوراكي، هيدرالازين، مهاركننده هاي MAO و سيپروفلوكساسين.
داروهايي كه توسط بتابلوكرها تحت تاثير قرار مي گيرند: هالوپريدول، هيدرالازين، استامينوفن، فنوتيازين ها، ضد انعقادها، بنزوديازپين ها، كلونيدين، اپي نفرين، آلكالوئيدهاي ارگوت، ليدوكائين، پرازوسين، سولفونيل اوره ها و تئوفيلين .
عوارض جانبي :
شايع ترين: براديكاردي، افت فشار خون.
مهم ترين: نارسايي قلبي، برونكواسپاسم.
توصيه ها :
قطع ناگهاني مصرف بتابلوكرها باعث تشديد علائم آنژين صدري ويا بروز سكته قلبي مي شود ازاين رو دارو حتماً بايد به تدريج و طي 2 هفته كم شود.
بيشترين اثر كاهنده فشار خون آتنولول 1 تا 2 هفته بعد از شروع درمان ظاهر مي شود.
قبل از هرنوبت مصرف دارو سرعت ضربان قلب را كنترل كنيد اگر كمتر از60 ضربه در دقيقه باشد بايد مصرف دارو قطع شده و با پزشك مشورت گردد.
داروي خوراكي بايد به صورت تك دوز تجويز شود.
در صورت بروز بارداري ممكن است لازم باشد دارو قطع شود از اين رو حتماً به پزشك اطلاع دهيد.
در صورت وجود علائمي مانند تنگي نفس به ويژه هنگام درازكشيدن، سرفه شبانه و تورم دست ها و پاها با پزشك تماس بگيريد.
توصيه مي شود كه اين داروها حداقل 48 ساعت قبل از دريافت داروي بيهوشي قطع شوند.
اين داروها ممكن است علائم مربوط به كمي قند خون را پنهان كنند.
شرايط نگهداري :
در دماي20-25 سانتيگراد و دور از نور در ظروف سر بسته نگهداري كنيد