مضرات و اثرات داروی فوروسمايد

اثرات و عوارض مصرف فوروسمايد,نحوه مصرف و خوردن فوروسمايد,فواید داروی فوروسمايد,درمان با فوروسمايد,دوز مصرفی فوروسمايد,موارد کاربرد فوروسمايد,خطرات فوروسمايد

فوروسمايد       Furosemide

اشكال دارويي     Scored Tab: 40mg
Inj(2ml): 10mg/ml

موارد و مقدار مصرف :
بزرگسالان: دوز معمول اوليه خوراكي mg40 يكبار در روز است كه با توجه به پاسخ بيمار تنظيم       مي شود. موارد خفيف ممكن است به دوز mg20 در روز و يا mg40 روز در ميان هم جواب بدهند.
برخي بيماران ممكن است به دوزهاي mg80 و يا بيشتر براي يك يا دو نوبت در روز و يا به صورت متناوب نياز داشته باشند. در موارد شديدتر بيماري تا mg600 در روز هم تجويز مي شود.
در موارد اورژانسي و يا وقتي فرم خوراكي نمي تواند مصرف شود mg50-20 فوروسمايد به صورت تزريق عضلاني و يا آهسته وريدي (طي 1 تا 2 دقيقه) تجويز مي شود، اگر لازم باشد دوزهاي زيادتر مي تواند به مقدار mg20 اضافه شود ولي اين افزايش دوزها نبايد با فواصل كمتر از 2 ساعت باشند و هنگاميكه دوزهاي بالاتراز mg50 لازم است  توصيه مي شود ازانفوزيون آهسته وريدي استفاده گردد.
در ادم ريه، منابع آمريكا توصيه مي كنند كه اگر با دوز اوليه mg40 از طريق انفوزيون آهسته وريدي  (باسرعت mg3/3 –5/2 درساعت) پاسخ مناسب در طي يك ساعت دريافت نشد، دوز مي تواند به   mg80  افزايش يابد.
كودكان: دوز معمول خوراكي روزانه mg/kg3-1 تا حداكثر mg40 و دوزهاي پيشنهاد شده تزريقي mg/kg5/1-5/0 در روز تا حداكثر mg20 است.
هايپرتانسيون
توجه: فورسمايد به تنهايي در درمان هايپرتانسيون خفيف و يا به عنوان داروي كمكي در درمان هايپرتانسيون شديد مخصوصاً اگر همراه با نارسايي كليه باشد به كار مي رود.
بزرگسالان: mg80-40 در روز به صورت خوراكي به تنهايي و يا همراه با ساير داروهاي ضد فشار خون تجويز مي شود و در صورت استفاده همزمان دوز ساير داروها بايد به50 درصد مقدار قبل كاهش پيدا كند تا از افت شديد فشار خون جلوگيري شود.
كودكان و نوزادان: mg/kg2، اگر افزايش ادرار كافي نبود دوز دارو راmg/kg 2-1 افزايش دهيد ولي اين افزايش نبايد در كمتر از فاصله 6 تا 8 ساعتي با دوز اول باشد.
مقادير بالاتر ازmg/kg6 توصيه نمي شود. براي درمان نگهدارنده دوز mg/kg2-5/0 دو بار در روز پيشنهاد مي شود.
اليگوري (Oliguria)
در نارسايي حاد يا مزمن عملكرد كليه يعني هنگاميكه سرعت فيلتراسيون گلومرولي كمتر از ml20 در دقيقه باشد mg250 فوروسمايد درml250 محلول رقيق كننده مناسب رقيق شده و در طي يكساعت انفوزيون مي شود. اگر بعد از اين مدت مقدار ادرار دفع شده كافي نبود انفوزيون مي تواند با افزودن mg500 فوروسمايد در مايع مناسب ادامه پيدا كند كه در طي حدود 2 ساعت انجام مي شود. اگر همچنان مقدار ادرار بعد از مدت يكساعت از دومين انفوزيون مناسب نبود، سومين دوز به مقدار g1 در طي مدت حدوداً 4 ساعت انفوزيون مي شود.
سرعت انفوزيون نبايد هرگز ازmg 4 در دقيقه درمان خوراكي جانشين عبارتست از: به ازا هر mg250 فوروسمايد تزريقي، mg500 خوراكي.
توجه: درمان با دوز بالاي فوروسمايد در نقص عملكرد كليه كه در اثر مواد نفروتوكسيك و هپاتوتوكسيك به وجود مي آيند و همچنين در نارسايي كليه همراه با كوماي كبدي ممنوعيت دارد.
موارد منع مصرف و احتياط :
در بي ادراري و حساسيت به دارو يا سولفونيل اوره ها ممنوعيت مصرف دارد.
در صورت وجود كماي كبدي و اختلال الكتروليتي با احتياط تجويز شود.

فوروسمايد
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. از آنجا كه فوروسمايد مي تواند احتمال به وجود آمدن مجراي سرخرگي باز در نوزاد نارس را افزايش دهد، قبل از زايمان با احتياط تجويز شود.
فوروسمايد در شير مادر ترشح مي شود و بهتر است در دوران شيردهي تجويز شود.
تداخلات مهم :
فوروسمايد مي تواند بر اين داروها اثر بگذارد: آمينوگليكوزيدها، ضد انعقادها، كلرال هيدرات،  گليكوزيدهاي ديجيتال، ليتيوم، پروپرانولول، سولفونيل اوره ها (كلرپروپاميد، تولبوتاميد) و تئوفيلين ها.
داروهايي كه بر فوروسمايد اثر مي گذارند: چاركول، سيس پلاتين، كلوفيبرات، هيدانتوئين ها، NSAID    پروبنسيد، ساليسيلاتها و ديورتيكهاي تيازيدي.
عوارض جانبي :
عوارض اين دارو خيلي شايع نيست ولي مي توان از اين موارد نام برد: بي اشتهايي، اسپاسم عضلات، يبوست، تاري ديد، كري موقت (در صورت تزريق سريع وريدي)، خستگي، گيجي، ترومبوسيتوپني، راش، كاهش فشار خون وضعيتي، افزايش اوره خون، به هم خوردن تعادل الكتروليتها (كاهش كلرايد و پتاسيم و سديم) و دهيدراتاسيون.
توصيه ها :
مصرف دارو همراه غذا فراهمي زيستي آن را كاهش مي دهد و بهتراست با فاصله از غذا استفاده شود.
براي پيشگيري از شب ادراري توصيه مي شود كه دارو صبح ها تجويز گردد و در صورت نياز به دوز دوم آنها بعد از ظهر به بيمار بدهيد.
تزريق وريدي فوروسمايد بايد طي 1 تا 2 دقيقه انجام شود و مي توان براي دقيق كردن از محلولهاي تزريقي قندي، نرمال سالين و يا رينگرلاكتات استفاده كرد.
محلولهاي رقيق شده فوروسمايد تا 24 ساعت قابل نگهداري است.
فشار خون، ميزان مصرف و برون ده مايعات، وضعيت الكتروليتهاي خون، BUN و دي اكسيد كربن سرم را تحت نظر داشته باشيد. علائم كلي اختلال الكتروليت ها عبارتست از: تهوع، استفراغ، تشنج، خشكي دهان، تشنگي، ضعف، خواب آلودگي، گيجي، بي قراري، اسپاسم عضلات، كم شدن حجم ادرار (اليگوري) هيپوتانسيون و تاكيكاردي.
وزن بيمار و وضعيت دست و پاها را براي يافتن علائم ادم بررسي كنيد.
اسيد اوريك خون بيمار به ويژه اگر بيمار سابقه ترس داشته باشد بايد مرتباً كنترل شود.
از تغيير وضعيت ناگهاني، مصرف الكل و ورزشهاي شديد در هواي گرم خودداري كنيد.
در صورت احساس صدا در گوش، دل پيچه شديد، گلو درد و تب پزشك را مطلع كنيد.
شرايط نگهداري :
در ظروف در بسته و دوز از نور نگهداري شود. تماس با نور باعث تغيير رنگ قرص ها مي شود كه نبايد قرص هاي تغيير رنگ يافته را مصرف كرد.